Czy istnieje obowiązek podatkowy w zryczałtowanym 10% podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży prawa uzytkowania wieczystego nieruchomiści i prawa własności budynku wzniesionego na tej nieruchomości, zwróconej spadkobiercom w roku 2005, a skomunalizowanej na mocy Dekretu z dnia 26.10.1945r. o własności i uzytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy?

Sygnatura: US-34/DZ/415/10/WL/2006
Data: 2006-03-29
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Praga
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga


postanawia


- uznać za prawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie braku obowiązku podatkowego w zryczałtowanym 10% podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości zwróconej spadkobiercom w roku 2005, która została skomunalizowana w roku 1945 na mocy Dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.


UZASADNIENIE


Wnioskiem z dnia 16.02.2006r. ( data wpływu w dniu 23.02.2006r.) wystąpiła strona o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie braku obowiązku podatkowego w zryczałtowanym 10% podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości zwróconej spadkobiercom w roku 2005, która została skomunalizowana w 1945 roku na mocy Dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż:Właścicielami nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. ... stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 77/3 o obszarze 940 m/2, na której usytuowany jest budynek mieszkalny wybudowany w roku 1937, byli Pani M. S. i Państwo Z. i S. K.,W trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279) przedmiotową nieruchomość przejęło Państwo, Z dniem 27 maja 1990r. nieruchomość stała się własnością Dzielnicy Gminy Warszawa - Ochota,Z dniem 27 października 2002r. nieruchomość stała się własnością Miasta Stołecznego Warszawy,Na wniosek spadkobierców byłych właścicieli złożony w trybie art. 89 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce nieruchomościami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99) Prezydent m. st. Warszawy decyzją Nr 1465/GK/2004 z dnia 31.12.2004r. dokonał zwrotu przedmiotowej nieruchomości poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu z czynszem symbolicznym oraz przeniósł własność budynku mieszkalnego,Aktem Notarialnym Repertorium A Nr .../2005 z dnia 14.07.2005r. umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynku, pełnomocnicy działający w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy przenieśli prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość na spadkobierców byłych właścicieli,W dniu 14.12.2005r. Aktem Notarialnym Repertorium A Nr ..../2005 odsprzedała strona swój udział we własności przedmiotowej nieruchomości.

Zdaniem strony prawo własności do powyższej nieruchomości wynika ze zwrotu tej nieruchomości spadkobiercom byłych właścicieli i tym samym nie obejmuje Panią obowiązek zapłaty podatku, gdyż sprzedaż nie nastąp a po upływie pięciu lat od jego nabycia. Zwrot prawa i spadkobranie odwróciły jedy,nie skutek przejęcia prawa własności przez państwo, a więc nie nastąpiło nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a Ordynacji podatkowej.

Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić, że:
Zgodnie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000r, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntu, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Art. 89 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce nieruchomościami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 22, poz. 99) oraz art. 214 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce gruntami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) mówią o zwrocie nieruchomości odwołując się do art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), mówiącego o przyznawaniu prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym, które było uprawnieniem właścicieli i prawo to zostało wykonane dopiero w roku 2005.
Prezydent m. st. Warszawy decyzją z dnia 31.12.2004r. dokonał zwrotu przedmiotowej nieruchomości poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu z czynszem symbolicznym przeniósł własność budynku mieszkalnego.
Przyznanie prawa użytkowania wieczystego stanowiło rekompensatę utraconego przez byłych właścicieli prawa własności. Natomiast nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności było formą restytucji prawa własności.
Organ podatkowy podziela Pani stanowisko, iż sprzedaż (odpłatne zbycie) prawa własności przekształconego z prawa użytkowania wieczystego ustanowionego w trybie art. 7 w/w dekretu nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 w/cytowanej ustawy także wówczas, gdy sprzedaż ta została dokonana przed upływem 5 lat od wydania decyzji administracyjnej, a tym samym nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 07.05.2002r. - sygn. Akt III RN 18/02 OSNP 2003/6/137, oraz pismo Ministra Finansów z dnia 21.04.1999r. Nr PB2.MK-0212/99, jak również Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 20.01.1998r. - Sygn. Akt SA/Ka 1033/96 Lex 32129.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli podatkowej do czasu jej zmiany lub uchylenia - zgodnie z art. 14b w/w ustawy - Ordynacja podatkowa.

Polecamy: