Do kosztów którego roku podatkowego zakwalifikować wydatki związane z osiągniętym przychodem 2005 r. udokumentowane fakturami otrzymanymi po dacie 31.03.2006 r., tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2005 r.?

Sygnatura: PDIII/423-12/06
Data: 2006-06-12
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście
Publikator: -

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. Spółka wykonywała prace budowlane, które zakończono protokołem odbioru i zafakturowano. Uzyskany przychód Spółka zaliczyła do roku 2005. Ogół prac był prowadzony przez podwykonawców w listopadzie i grudniu 2005 r. lecz ich odbiór nastąpił dopiero w lutym-marcu 2006 r. Było to spowodowane tym, że w 2006 r. Spółka musiała dokonać szeregu poprawek wcześniej wykonanych prac, które zleciła podwykonawcom. W związku z tym w 2006 r. Podatnik otrzymał faktury zakupu usług za wykonanie instalacji sanitarnej, robót budowlanych oraz innych. Spółka ma wątpliwości jak postąpić z fakturami zakupowymi otrzymanymi po 31.03.2006 r.. Według Spółki data 31.03.2006 r. jest ostatecznym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego za 2005 r. Podatnik uważa, że przedmiotowe wydatki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów roku 2006, gdyż otrzymane przez Spółkę faktury po dacie 31.03.2006 r. wyznaczającej termin sporządzenia sprawozdania finansowego, nawet jeśli dotyczą przychodów osiągniętych w roku poprzednim, stanowią koszt roku bieżącego.
W świetle obowiązujących uregulowań podatkowych wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego stwierdza, że przedstawione powyżej stanowisko jest nieprawidłowe.
Przy ustaleniu momentu odniesienia wydatku w koszty uzyskania przychodów znajduje zastosowanie przepis art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ww. ustawy podatkowej.
Kosztami uzyskania przychodów, stosownie do wskazanej normy prawnej w art. 15 ust. 1 są „koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy”.
Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynow o-skutkowym z przychodami.
Kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych regulują postanowienia przepisu art. 15 ust. 4 ww. ustawy podatkowej, zgodnie z którym „koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku którego dotyczą, z tym że są potrącane także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione”, co oznacza konieczność powiązania momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków dotyczących konkretnego przychodu z momentem, w którym przychód ten powstaje.
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zm.). Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 cyt. ustawy jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, (...), powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy (...), natomiast jeżeli jednostka otrzymała powyższe informacje po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała. Ponadto zgodnie do art. ust. 1 i art. 53 ust. 1 cyt. ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, natomiast zatwierdzenie sprawozdania finansowego nie może odbyć się później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Mając powyższe na uwadze, koszty usług obcych związane z osiągniętym przychodem 2005 r. na podstawie faktur otrzymanych po dacie 31.03.2006 r., tj. po sporządzeniu sprawozdania finansowego (a przed jego zatwierdzeniem) powinny być zarachowane w księgach roku 2005 i zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tego roku..

Polecamy: