Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB2/415-317/07-2/JK
Data: 2008-02-14
Referencje:
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Publikator: -

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 15 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej.


UZASADNIENIE


W dniu 15 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca , w dniu 28 sierpnia 2007 roku nabył na własność mieszkanie od PKP na preferencyjnych zasadach, z uwagi na pracę w ww. przedsiębiorstwie. W mieszkaniu tym jest zameldowany wraz z rodziną od 1998 roku. Wnioskodawca przedmiotowe mieszkanie zamierza sprzedać w styczniu 2008 roku i skorzystać z ulgi meldunkowe Całość środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego zostanie przeznaczona na nabycie innego (większego) mieszkania w celu poprawienia warunków mieszkaniowych rodziny.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy od początku 2008 roku Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi meldunkowej?


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym po 31 grudnia 2006 roku, od początku 2008 roku będzie możliwe skorzystanie z ulgi meldunkowej. Warunkiem skorzystania z ww. ulgi jest okres zameldowania w mieszkaniu przez 12 miesięcy przed datą jego zbycia. Warunek ten Wnioskodawca i jego żona spełniają.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospod arczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi - 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 updof, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

Ustawodawca w ww. art. 21 ust. 1 pkt 126 updof, wyraźnie wskazuje, że aby skorzystać ze zwolnienia w nim przewidzianego – okres zameldowania na pobyt stały ma być nie krótszy niż 12 miesięcy „przed datą zbycia”. Zatem okres ten odnosi się wyłącznie do daty zbycia nieruchomości, a nie np. do daty jej nabycia albo daty wejścia w życie wymienionego przepisu. Nie jest więc konieczne, by podatnik był właścicielem nieruchomości przez cały ww. okres. Istotny jest tylko fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.


Biorąc pod uwagę powyższe oraz opisane przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż z ulgi meldunkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 updof, może On korzystać już od dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości (28 sierpnia 2007 r.), gdyż wspólnie z żoną spełnia warunki konieczne do jej zastosowania.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu n a piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro () Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Polecamy: