Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPB2/415-535/07/MM
Data: 2008-03-11
Referencje:
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Publikator: -

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana P. przedstawione we wniosku z dnia 08 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura () 11 grudnia 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2007r. wpłynął do tut. Biura () ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od dnia 31 lipca 1996r. do dnia 19 listopada 2007r. wnioskodawca był zameldowany wspólnie z rodziną w lokalu mieszkalnym Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkanie to zostało przydzielone decyzją spółdzielni o przydziale lokalu mie kalnego z dnia 25 lipca 1996r. na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa. W dniu 13 listopada 2007r. pomiędzy wnioskodawcą a Spółdzielnią Mieszkaniową zawarta została umowa o ustanowienie odrębnej własności w/w lokalu i jego własność przeniesiona została na wnioskodawcę. W dniu 14 listopada 2007r. w/w mieszkanie wnioskodawca sprzedał osobie trzeciej i mając na uwadze wymóg art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych fakt ten zgłosił Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Podczas składania w/w informacji wnioskodawca dowiedział się, że musi zapłacić 19% podatek dochodowy od przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży mieszkania. Naczelnik Urzędu Skarbowego w rozmowie ustnej stwierdził, iż wnioskodawca nie spełnia warunków do zastosowania zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 gdyż od czasu nabycia mieszkania na własność do momentu sprzedaży mieszkania nie upłynął rok. Wnioskodawca nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego i powołując wyroki sądowe uważa, że meldunek należy liczyć od momentu rzeczywistego zameldowania, a nie od 1 stycznia 2007r. czy od dnia nabycia nieruchomości. Przedstawienie takich argumentów nie przekonywało Naczelnika Urzędu Skarbowego co do spełnienia przez wnioskodawcę warunków do zastosowania ulgi meldunkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedstawiony powyżej stan faktyczny uprawnia do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem wnioskodawcy interpretacja treści art. 21 ust. 1 pkt 126 w sposób bezsporny i jednoznaczny wskazuje, iż przy uldze meldunkowej 12-miesięczny okres zameldowania na p t stały należy liczyć wstecz od daty zbycia a nie od daty nabycia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości (w tym lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość),
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 roku.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6c ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania. Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. bu ku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie
  - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zgodnie z art. 21 ust. 21 zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków (art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), co oznacza że jeśli nieruchomość jest współwłasnością obojga każdy z nich musi spełnić warunek 12 miesięcznego okresu zameldowania oraz złożyć w urzędzie skarbowym przedmiotowe zaświadczenie.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

W związku z powyższym przedmiotowe zwolnienie uwarunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch warunków:

 • okres zameldowania nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed data zbycia,
 • w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia.

Należy ponadto zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w tym przepisie objęty jest przychód ze sprzedaży wyłącznie budynku mieszkalnego. Przychód ze sprzedaży gruntu lub udziału w gruncie związanym z lokalem podlega opodatkowaniu na zasadach wymienionych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Mając zatem na uwadze przytoczone powyżej uregulowania prawne oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż wnioskodawca prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nabył 13 listopada 2007r. a 14 listopada 2007r. prawo zostało zbyte. W przedmiotowym mieszkaniu wnioskodawca był zameldowany od kilkunastu lat, co oznacza iż spełnił warunek dwunastomiesięcznego okresu zameldowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy.

Reasumując, przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy pod warunkiem, że wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego złożył we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Zwolnieniem będzie objęty cały przychód ze sprzedaży mieszkania, o ile mieszkanie stanowiło własność wyłącznie wnioskodawcy. W przypadku gdy sprzedawane mieszkanie stanowiło współwłasność wnioskodawcy i jego żony cały przychód ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony od podatku, o ile oboje małżonkowie byli w nim zameldowani przez wskazany okres oraz oboje złożyli stosowne oświadczenie w terminie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro () Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Polecamy: