Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB2/415/W-9/08-2/AM
Data: 2008-03-20
Referencje:
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Publikator: -W odpowiedzi na Pani wezwanie z dnia 18 lutego 2008 r. (data wpływu 20 lutego 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2008 r. znak ILPB2/415-278/07-2/ES, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, postanowiono zmienić ww. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.


Uzasadnienie:


W dniu 20 lutego 2008 r. do Biura () Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynęło pismo Pani z dnia 18 lutego 2008 r.

W przedmiotowym piśmie Pani nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2008 r. znak ILPB2/415-278/07-2/ES, w którym stwierdzono, że w świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego 12-miesięczny okres zameldowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odniesieniu do Wnioskodawczyni może być liczony dopiero od dnia nabycia lokalu tj. tytułu prawnego do tego mieszkania. Tym samym okres zameldowania Zainteresowanej na pobyt stały przed dniem nabycia przedmiotowego lokalu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fiz ych, pozostaje bez znaczenia dla zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy.


Dotychczasowy przebieg sprawy:


W dniu 31 października 2007 r. został złożony wniosek Pani o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.


W przedstawionym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni po uzyskaniu tytułu własności lokalu mieszkalnego w drodze wykupu z zasobów gminy, planuje zbyć przedmiotowy lokal, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego Zainteresowana zadała pytanie, czy może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego tj. zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu, w którym jest zameldowana na pobyt stały od 1978 roku?

Zdaniem Wnioskodawczyni w opisanym zdarzeniu przyszłym, warunkiem umożliwiającym zastosowanie zwolnienia z podatku dochodowego, jest zameldowanie podatnika w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. W Jej ocenie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, ponieważ nie jest konieczne by być właścicielem nieruchomości mieszkal nej przez ten okres, natomiast istotny jest fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu mieszkalnym.

W wydanej w dniu 31 stycznia 2008 r. interpretacji indywidualnej nr ILPB2/415-278/07-2/ES Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu swojego stanowiska organ podatkowy wskazał, że od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych po 31.12.2007 r. podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

W związku z tym, że nowe zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych od 1 stycznia 2007 r. - również 12–miesięczny okres zameldowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 może być liczony najwcześniej od dnia nabycia lokalu mieszkalnego i nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r.


Interpretacja została skutecznie doręczona w dniu 8 lutego 2008 r.

W dniu 20 lutego 2008 r. do Biura () Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, dotyczące interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2008 r. znak ILPB2/415-278/07-2/ES.


Treść zarzutów zawartych w wezwaniu d o usunięcia naruszenia prawa:

W wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Wnioskodawczyni prosi o zmianę wydanej interpretacji uznającej Jej stanowisko za nieprawidłowe i przychylenie się do stanowiska prezentowanego we wniosku ORD-IN oraz podtrzymanego przedmiotowym wezwaniem.

Skarżąca zarzuca niezgodność interpretacji, dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z wyrokami sądów administracyjnych, w których stwierdzono, iż „żaden przepis nie określa, że termin należy liczyć od dnia nabycia lokalu lub od 1 stycznia 2007 r.”. Podtrzymuje w całości argumenty zawarte we wniosku, w części przedstawiającej własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego. W ocenie Skarżącej zmiana decyzji pozwoli wyeliminować rozbieżności przy stosowaniu przepisów prawa podatkowego w kwestii ulgi meldunkowej przez poszczególne organy podatkowe na terenie kraju.

Odpowiedź na zarzuty:


W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 31 stycznia 2008 r. znak ILPB2/415-278/07-2/ES i stwierdza, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) dokonano zmiany zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, według art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi - 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
  4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

   - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy, warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

Na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatko go, można mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni można stwierdzić, że skoro przepis nie precyzuje, czy okres zameldowania rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2007 r. albo od dnia nabycia nieruchomości lub prawa – to, zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, przyjąć należy, że obejmuje, (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty ich zbycia.

Tym samym należy uznać, że dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania. Jest to data wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z których nie wynika, że od tej daty należy liczyć 12-miesięczny okres zameldowania. Ustawodawca w przepisie przejściowym art. 7 ust. 1 powołanej nowelizacji również nie zawarł nakazu obliczenia okresu zameldowania począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

W tej sytuacji zasadne jest, iż do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa.

Zatem jeżeli Wnioskodawczyni w mieszkaniu, które zamierza sprzedać będzie zameldowana na pobyt stały przez okres 12 miesięcy przed datą jego zbycia i w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego, we właściwym urzędzie skarbowym – to dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony od podatku dochodowego.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008 r. Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682, wydanym w trybie art. 14a ww. ustawy Ordynacja podatkowa, a dotyczącym stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię orzeczeń sądów administracyjnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.


Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej odpowiedzi (art. 53 § 2 ww. ustawy) za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro () Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Polecamy: