Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB1/415-364/08-2/AA
Data: 2008-08-22
Referencje:
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Publikator: -

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2008 r. (data wpływu 26 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 26 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie stawki podatku.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług stolarskich na rzecz zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych.

Wnioskodawca zamierza świadczyć m.in. takie usługi jak:

 • zakładanie stolarki budowlanej (zakładanie podłóg, montowanie drewnianych lad, półek, szaf, listew wystawowych, podajników, montaż i demontaż stoisk targowych),
 • wykonywanie ww. elementów stolarki budowlanej, np. wykonywanie elementów z drewna, z elementów drewnopodobnych, z płyty wiórowej, płyt gipsowo-kartonowych.


Zgodnie z uzyskanym wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), Wnioskodawca otrzymał zaświadczenie, iż zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, wykonywana przez niego działalność została wpisana pod numerem odpowiednio 43.32Z (PKD 2007) oraz 4542Z (PKD 2004). Przedmiotem przeważającej działalności Wnioskodawcy, zgodnie z uzyskanym zaświadczeniem REGON jest zakładanie stolarki budowlanej.

W zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przedmiot działalności Wnioskodawcy, zgodnie z PKD, został sklasyfikowany jako:

 • 43.32Z - zakładanie stolarki budowlanej,
 • 43.33Z - posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 • 43.34Z - malowanie i szklenie,
 • 43.39Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych.

Wnioskodawca wybrał opodatkowanie przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie zakładania stolarki budowlanej w formie ryczałtu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz 0 ze zm.).

Wnioskodawca świadczy powyższe usługi m.in. jako podwykonawca firm zajmujących się organizacją i obsługą imprez targowych. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, bez znaczenia dla zastosowanej stawki ryczałtu pozostaje wykonywanie wyżej określonych usług jako podwykonawca podmiotów zajmujących się organizacją i obsługą imprez targowych.

Wnioskodawca świadczy usługi z materiału zakupionego we własnym zakresie oraz z materiału powierzonego przez zleceniodawców.

Wnioskodawca podaje, że nigdy nie był związany stosunkiem pracy ze swoimi zleceniodawcami, a jego wątpliwości budzi kwestia zastosowania właściwej stawki ryczałtu dla świadczonych usług.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


Czy prawidłowo została zastosowana stawka 5,5% ryczałtu, w przypadku świadczenia poniżej wymienionych usług, tj.:

 • zakładanie stolarki budowlanej (zakładanie podłóg, montowanie drewnianych lad, półek, szaf, listew wystawowych, podajników, montaż i demontaż stoisk targowych),
 • wykonywanie ww. elementów stolarki budowlanej, np. wykonywanie elementów z drewna, z elementów drewnopodobnych, z płyty wiórowej, płyt gipsowo-kartonowych,

m.in. dla osób fizycznych jako podwykonawca firm zajmujących się organizacją i obsługą imprez targowych, wykonując usługi również z materiału powierzonego przez zleceniodawców?

Czy dla zastosowanej stawki i możliwości skorzystania z ryczałtu ma znaczenie, ż Wnioskodawca świadczy usługi m.in. dla zleceniodawców, których działalność gospodarcza wiąże się z organizacją i obsługą imprez targowych?

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest zakwalifikowanie wykonywanej działalności wg PKWiU. Od tej klasyfikacji zależy wysokość ryczałtu.

Wnioskodawca podaje, że wynika to z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), który stanowi, że użyte w ustawie określenia działalności usługowej oznaczają pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Zgodnie ze słowniczkiem zawartym w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przez działalność wytwórczą rozumie się działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej odukcji, potwierdzona przez podatnika.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy, roboty budowlane zgodnie z obowiązującą do celów podatkowych PKWiU zaliczone są do sekcji F, działu 45.

Dział ten obejmuje:

 1. prace polegające na wznoszeniu nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli, począwszy od przygotowania terenu przez zróżnicowany zakres robót ziemnych, fundamentowych (stan zerowy), wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów (stan surowy) do robót montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych,
 2. w dziale tym mieszczą się prace związane z przebudową, rozbudową, nadbudową, modernizacją, rozbiórką, odbudową, remontem i konserwacją już istniejących budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz budowli , prace związane z inżynierią lądową i wodną,
 3. montaż i wznoszenie budynków i budowli z prefabrykatów, montaż i wznoszenie konstrukcji stalowych.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, zakres wykonywanych robót mieści się w dziale 45 PKWiU – roboty budowlane, zatem zasadne jest stosowanie stawki 5,5% do przychodów uzyskiwanych z tej działalności.

Wnioskodawca uważa, że bez znaczenia dla zastosowanej stawki ryczałtu pozostaje wykonywanie wyżej określonych usług jako podwykonawca podmiotów zajmujących się organizacją i obsługą imprez targowych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.


W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton – wynosi 5,5% przychodu.


Przepisy ustawy nie uzależniają stawek podatku od przychodów z robót budowlanych od tego, czy są one wykonywane przy wykorzystaniu materiałów własnych, czy powierzonych.

Przez roboty budowlane należy rozumieć czynności wymienione w sekcji F, dziale 45 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Dział ten obejmuje prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę, roboty fundamentowe, wykonywanie elementów nośnych, przegród budowlanych, układanie i pokrywanie dachów, roboty montażowe, instalacyjne oraz wykończ eniowe.

Zatem dla robót budowlanych, wymienionych w dziale 45 PKWiU, stawka ryczałtu wynosi 5,5%, bez względu na to czy przy użyciu były wykorzystane materiały własne Wnioskodawcy czy powierzone. Ponadto nie jest istotne, kto jest odbiorcą usługi – czy jest to inwestor prywatny, czy przedsiębiorca.


Mając na uwadze przedstawione informacje oraz powołane przepisy prawa należy uznać, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę mieszczące się w sekcji F, w dziale 45 PKWiU – roboty budowlane, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem ganu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro (Biuro) Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.