Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB2/415/W-6/08-3/AM
Data: 2008-03-11
Referencje:
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Publikator: -W odpowiedzi na Pana wezwanie z dnia 12 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 8 lutego 2008 r. znak ILPB2/415-302/07-2/MK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, postanowiono zmienić ww. indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego.


Uzasadnienie:


W dniu 18 lutego 2008 r. do Biura () Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynęło pismo Pana z dnia 12 lutego 2008 r.

W przedmiotowym piśmie Pan nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2008 r. znak ILPB2/415-302/07-2/MK, w którym stwierdzono, że w świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego 12-miesięczny okres zameldowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odniesieniu do Wnioskodawcy może być liczony dopiero od dnia nabycia mieszkania w drodze darowizny.


Dotychczasowy przebieg sprawy:


W dniu 9 listopada 2007 r. został złożony wniosek Pana o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przychodu ze sprzedaży nieruchomości.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


W maju 2007 r. Wnioskodawca nabył tytułem darowizny lokal mieszkalny, w którym zameldowany jest od 1979 r.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy z ulgi meldunkowej można skorzystać w sytuacji, gdy nie było się właścicielem mieszkania, ale było się w nim zameldowanym przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia?
 2. Czy zgodnie z decyzją Izby Skarbowej w Szczecinie nie trzeba liczyć 12 miesięcy od daty nabycia mieszkania?


Zainteresowany stwierdził, że do obliczenia 12 – miesięcznego terminu warunkującego zwolnienie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości istotna jest tylko data zameldowania na pobyt stały oraz data sprzedaży nieruchomości.


W wydanej w dniu 8 lutego 2008 r. interpretacji indywidualnej nr ILPB2/415-302/07-2/MK Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Organ podatkowy wskazał, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie mają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 styczni 07 r., w związku z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu określił, że do okresu zameldowania, warunkującego zwolnienie od podatku dochodowego, może być zaliczony wyłącznie okres zameldowania liczony nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2007 r. i nie wcześniej niż od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego. Zatem bez znaczenia dla zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozostaje fakt zameldowania Wnioskodawcy na pobyt stały przed dniem nabycia tytułu własności lokalu mieszkalnego. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że w przedmiotowej sprawie - moment rozpoczęcia biegu terminu 12 miesięcy zameldowania, przypada na dzień nabycia przez Wnioskodawcę w drodze darowizny tytułu własności mieszkania.

W interpretacji wskazano również, że zwolnienie przedmiotowe ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Poinformowano również Wnioskodawcę, że powołaną przez Niego decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie wydano w indywidualnej sprawie i związku z tym nie ma ona zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego jak również zdarzenia przyszłego.


Interpretacja została skutecznie doręczona w dniu 12 lutego 2008 r.


W dniu 18 lutego 2008 r. do Biura () Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, dotyczące interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2008 r. znak ILPB2/415-302/07-2/MK.


Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa:


W wezwaniu Wnioskodawca wnosi o zmianę decyzji na zgodną z decyzjami sądów administracyjnych mówiących o okresie zameldowania liczonym od rzeczywistego zameldowania.


Skarżący zarzuca, niezgodność interpretacji, dokonanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z wyrokami sądów administracyjnych, w których stwierdzono, że „żaden przepis nie określa, że termin należy liczyć od dnia nabycia lokalu lub od 1 stycznia 2007 r.”.


W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, Minister Finansów zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 8 lutego 2008 r. znak ILPB2/415-302/07-2/MK i stwierdza, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) dokonano zmiany zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, według art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi - 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

     - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

  Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

  Jak wynika z powołanych przepisów ustawy, warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

  Na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, można mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni można stwierdzić, że skoro przepis nie precyzuje, czy okres zameldowania rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2 7 r. albo od dnia nabycia nieruchomości lub prawa – to, zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, przyjąć należy, że obejmuje, (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty ich zbycia.

  Tym samym należy uznać, że dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania. Dzień 1 stycznia 2007 r. to data wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe zwolnienie. Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie wynika, że od tej daty należy liczyć 12-miesięczny okres zameldowania. Ustawodawca w przepisie przejściowym art. 7 ust. 1 powołanej nowelizacji również nie zawarł nakazu obliczenia okresu zameldowania począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

  W tej sytuacji zasadne jest, iż do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa.


  Zatem jeżeli Wnioskodawca w mieszkaniu, które zamierza sprzedać będzie zameldowany na pobyt stały przez okres 12 miesięcy przed datą jego zbycia i w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego, we właściwym urzędzie skarbowym – to dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania będzie zwolniony od podatku dochodowego.


  W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń sądów administracyjnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego in nego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.


  Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w piśmie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2008 r. Nr DD2/033/0557/SKT/07/1682, wydanym w trybie art. 14a ww. ustawy Ordynacja podatkowa, a dotyczącym stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


  Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia niniejszej odpowiedzi (art. 53 § 2 ww. ustawy) za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro () Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Polecamy: