Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB3/423-183/08-2/EK
Data: 2008-06-20
Referencje:
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Publikator: -

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 20.03.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku zawiadomienia właściwego organu podatkowego o zmianie wybranego roku podatkowego – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 20 marca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku zawiadomienia właściwego organu podatkowego o zmianie wybranego roku podatkowego.


W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w akcie założycielskim ustaliła rok podatkowy (i obrotowy) inny niż rok kalendarzowy, o czym powiadomiła właściwy urząd skarbowy składając dokumenty rejestracyjne. Rok podatkowy miał t ć według umowy Spółki od 01.06. do 31.05. Pierwszy rok podatkowy rozpoczął się 01.06.2006 r. W grudniu 2006 r. umowa Spółki została zmieniona aktem notarialnym, ustalającym rok podatkowy (i obrotowy) jako rok zgodny z rokiem kalendarzowym (czyli od 01.01. do 31.12.).


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy dla skutecznej zmiany roku podatkowego z roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy na rok podatkowy tożsamy z rokiem kalendarzowym niezbędne jest zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla skutecznej zmiany roku podatkowego z roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy na rok podatkowy tożsamy z rokiem kalendarzowym, nie jest niezbędne zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Przepis wyraźnie wskazuje sytuację, w jakiej zawiadomienie jest niezbędne dla zmiany roku podatkowego (z roku tożsamego z rokiem kalendarzowym na rok inny, niż rok kalendarzowy). Przepisów nakładających na podatników obowiązki nie można zaś interpretować rozszerzająco, biorąc ponadto pod uwagę, iż przepis nakładający obowiązek zawiadomienia stanowi wyjątek od reguły niezawiadamiania (wyjątków nie interpretuje się rozszerzająco).


Na poparcie stanowiska, Wnioskodawca przywołuje pisma organów podatkowych:

  1. Drugiego Urzędu Skarbowego w Krakowie nr DO/423-1/07 z 26 lipca 2007 r. „Podatnik zatem nie ma obowiązku powiadomienia organu podatkowego o dokonanym wyborze roku podatkowego pokrywają ego się z rokiem kalendarzowym, bądź przyjęciu „wydłużonego” roku podatkowego (kalendarzowego). Obowiązek taki ciąży bowiem na podatniku, który dokonał wyboru roku podatkowego innego niż kalendarzowy”,
  2. Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nr 1471/DPR2/423-77/07/AB z 20 lipca 2007 r. „Tym samym, ponieważ nie ma obowiązku powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym lub o jego przedłużeniu, stanowisko Podatnika (…)”.


Interpretacje te potwierdzają wyraźny brak przepisu nakazującego zgłoszenie. Istniejąca dość powszechnie praktyka powiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie roku podatkowego jest wskazana i użyteczna, jednak żaden wyraźny przepis prawa nie uzależnia skutecznej zmiany roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy na rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym od powiadomienia organu podatkowego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Tylko te przepisy decydują o tym, jaki okres będzie u danego podatnika uważany za rok podatkowy.


Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie półki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.


Art. 8 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.


Z treści art. 8 ust. 3 ww. ustawy wynika, iż w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Na podstawie art. 8 ust. 4 tej ustawy, zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.


Z powyższego wynika, że wybór roku podatkowego został pozostawiony do dyspozycji podatnika, a zmiana roku podatkowego może być dokonywana wielokrotnie przy zachowaniu następujących zasad:

  • przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników,
  • o zmianie roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skar owego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego powstaje także wówczas, gdy podatnik pierwotnie wybrał rok podatkowy inny niż kalendarzowy i zamierza dokonać zmiany roku podatkowego na rok kalendarzowy. Termin określony w art. 8 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu – art. 162 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • pierwszy rok podatkowy po zmianie („rok przejściowy”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe,
  • początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego.


Należy podkreślić, iż zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy i aby zachować termin 30 dni należy odpowiednio wcześniej podjąć decyzję i uchwałę o zmianie roku podatkowego. Decyzja ta może być podjęta nawet kilka miesięcy wcześniej, ponieważ 30-dniowy termin do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego nie odnosi się do dnia zaistnienia zmiany, lecz jest liczony od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca przyjął rok obrotowy obejmujący okres od 01.06.2006 r. do 31.05.2007 r. W grudniu 2006 r. umowa Spółki została zmieniona aktem notarialnym, ustalającym rok podatkowy (i obrotowy) jako rok zgodny z rokiem kalendarzowym.


W świetle powyższego, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy pierwszym po zmianie rokiem podatkowym w przypadku Spółki powinien być okres od 01.06.2007 r. do 31.12.2008 r. Powyższe oznacza, iż obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego upłynął 30.06.2007 r.


Reasumując, zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zw. z ust. 4 tegoż artykułu, w przypadku zmiany roku podatkowego z roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy na rok podatkowy tożsamy z rokiem kalendarzowym obowiązkiem podatnika jest powiadomienie o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie najpóźniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi or ganu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro () Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Polecamy: