Czy będąc wspólnikiem w spółce cywilnej opodatkowanej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego można jednocześnie prowadzić działalność na własne imię i nazwisko opodatkowaną w formie podatku liniowego?

Sygnatura: IUSIPD1/PB/415/1/2005
Data: 2005-02-08
Referencje:
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że Pani stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10.01.2005 r., który wpłynął w dniu 11.01.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 11.01.2005 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W wyżej wymienionym wniosku przedstawiła Pani następujący stan faktyczny:

"W roku 2005 zamierzam prowadzić działalność gospodarczą jednoosobową na własne nazwisko wybierając podatek liniowy. Jednocześnie będę udziałowcem spółki cywilnej opodatkowanej na zasadach ryczałtu. Czy taka sytuacja jest możliwa?"

Ponadto wyraziła Pani stanowisko, iż "Jest to możliwe, gdyż art. 9a ust. 5 mówi, że wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy tej ustawy. Zatem przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku nie dotyczą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Ustosunkowując się do przedstawionego stanu faktycznego należy przeanalizować przepis art. 9a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) regulujący powyższe zagadnienie.

Wspomniany art. 9a ust. 2 stanowi, iż "Podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pier zego przychodu".

Z kolei w myśl ust. 3 ww. artykułu, "Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

-w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c (...)".

Natomiast z ust. 5 powyżej cytowanego artykułu wynika, że "Jeżeli podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) samodzielnie i w formie spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,

2) w formie spółki lub spółek niemajacych osobowości prawnej

-wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy".

Postanowienie art. 9a ust. 5 nie dotyczy więc automatycznie wszystkich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a tylko tych d których stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. opodatkowanych w formie zasad ogólnych.

W związku z tym wybór formy opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy dochodów do których mają zastosowanie przepisy tej ustawy .

Nie ma zastosowania do przychodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm ).

Natomiast osiągnięte w tym samym roku podatkowym przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tejże ustawie.

W ocenie tutejszego organu podatkowego, wyżej powołane przepisy nie ograniczają Pani prawa do opodatkowania działalności podatkiem liniowym, zgodnie z przedstawionym przez Panią stanowiskiem.

Pouczenie

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Z nie art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.