Czy będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług otrzymane od gminy odszkodowanie za przejęty grunt przeznaczony pod obwodnicę miasta?

Sygnatura: 1443/PO/443/10/05/DŁ
Data: 2005-02-03
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Wyszkowie
Publikator: -

Zgodnie z dyspozycją art.5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

    1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 2. eksport towarów; 3. import towarów; 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa powyżej, stosownie do art.7 ust.1 pkt 1 w/w ustawy rozumie się między innymi, przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie. Na podstawie art.2 pkt 6 cyt. ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W świetle powyższego, przeniesienie własności gruntu z nakazu organu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie, stanowi dostawę towaru podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT spoczywa na dostawcy towaru, czyli na podatniku, który dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu. W przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług będzie spoczywał na właścicielu gruntu, którego własność gruntu z nakazu organu władzy publicznej st przenoszona. W przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest grunt niezabudowany stawka podatku zależy od charakteru i przeznaczenia tego gruntu. Ze złożonego wniosku wynika, że przedmiotem dostawy będą niezabudowane grunty budowlane lub przeznaczone pod zabudowę, a wówczas ma zastosowanie stawka podstawowa podatku VAT w wysokości 22 %, określona w art.41 ust.1 ww. ustawy.

Należy jednak wskazać, iż organ podatkowy udzielając informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego nie dokonuje analizy zawartych umów cywilnoprawnych, opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego zawartego w złożonym wniosku. Zatem niniejsza informacja dokonana została dla konkretnego stanu faktycznego przedstawionego w złożonym przez Spółkę wniosku. Zmiana któregokolwiek z elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zakres uprawnień lub obowiązków Spółki.

Polecamy: