Czy od zgromadzonych przez nasze Stowarzyszenie Mieszkańców Bloku środki na koncie bankowym, przeznaczonych tylko i wyłącznie na fundusz remontowy - niezbędnych dla zabezpieczenia naszego bloku, należy odprowadzić 19% podatek za 2007 r. ?

Sygnatura: PD3-4231-113/07
Data: 2007-11-27
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Kielcach
Publikator: -

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie znak: PD/423-4/07 z dnia 07.09.2007 r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15.02.199 2r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) i stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku z dnia 25.06.2007r jest nieprawidłowe.

Wnioskiem z dnia 25.06.2007 r, uzupełnionym pismem z dnia 22.07.2007 r, Stowarzyszenie Społeczny Komitet Blokowy Właścicieli Mieszkań w S. zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie z zapytaniem, czy od środków gromadzonych na koncie bankowym, przeznaczonych wyłącznie na fundusz remontowy niezbędny dla zabezpieczenia bloku, należy odprowadzić 19% podatek dochodowy za 2007 r.

W złożonym wniosku podatnik przedstawił własne stanowisko dotyczące powyższego zagadnienia. Zdaniem Podatnika, Stowarzyszenie jako organizacja spełniająca warunki wymienione w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie powinno odprowadzać podatku dochodowego od środków z funduszu remontowego.

Postanowieniem znak: PD/423-4/07 z dnia 7.09.2007r Naczelnik Urzędu Skarbowego w Staszowie potwierdził prawidłowość stanowiska zawartego we wniosku Podatnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, że wyżej wymienione postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), zmienia je niniejszą decyzją.

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z treści powyższego przepisu wynika jednoznacznie, iż regulacja objęta tym przepisem nie dotyczy stowarzyszeń lecz innych, szczegółowo wymienionych w nim podmiotów.

Jak wynika z treści złożonego wniosku Społeczny Komitet Blokowy Właścicieli Mieszkań w S. działa w formie stowarzyszenia. Wobec powyższego nie ma do niego zastosowania zwolnienie, o którym mowa w powołanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy.

W związku z powyższym za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Podatnika, że Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Blokowy Właścicieli Mieszkań” korzysta ze zwolnienia o którym mowa w w/w przepisie.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Polecamy: