1. Czy podatek dochodowy płaci tylko Spółka w wysokości 19% od kwoty pozostałej po likwidacji spółki kapitałowej, pomniejszone o koszty nabycia unicestwionej Spółki, czyli od kwoty 31000 zł?
2. Czy dodatkowo opodatkowani są wspólnicy spółki, jako osoby fizyczne – podatkiem dochodowym od całości kapitału, pomniejszonego o koszty nabycia, czyli 100000 2000 zł, czyli 98000 zł, czy od kwoty netto uzyskanej po likwidacji spółki kapitałowej?

Sygnatura: ITPB3/423-699/08/MK;ITPB1/415-734/07/MM
Data: 2009-02-23
Referencje:
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Publikator: -

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki z o.o. obowiązku obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z likwidacją Spółki – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 1 grudnia r. został złożony, uzupełniony pismem z dnia 12 stycznia 2009 r., ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków podatkowych likwidacji spółki z o.o. obowiązku obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w związku z likwidacją Spółki.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka z o.o. w likwidacji prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych. Przy założeniu Spółki udziałowcy wprowadzili kapitał aportem o wartości 100000 zł w postaci gruntu o wartości 66000 zł oraz weksla in blanco o wartości 34000 zł.

Spółka wystąpiła o zezwolenie na budowę przychodni lecz go nie otrzymała, ponieważ okazało się, że na gruncie wprowadzonym do Spółki nie można wznieść ww. budynku, gdyż grunt ten jest wpisany do rejestru zabytków i można na nim odtworzyć tylko dawny obiekt. Po ujawnieniu tego faktu wartość rynkowa gruntu spadła do kwoty 20000 zł.

W wyniku prowadzonej działalności Spółka uzyskała stratę w wysokości 67375 zł.

Podczas likwidacji udziałowcy spółki otrzymają środki pieniężne w wysokości 31000 zł brutto (proporcjonalnie do wprowadzonych udziałów), po zaspokojeniu wierzycieli. Równocześnie unicestwieniu (wartość udziałów po pokryciu straty) ulegają ich udziały – ponieważ Spółka przestanie istnieć.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


  1. Czy podatek dochodowy płaci tylko Spółka w wysokości 19% od kwoty pozostałej po likwidacji spółki kapitałowej, pomniejszone o koszty nabycia unicestwionej Spółki, czyli od kwoty 31000 zł...
  2. Czy dodatkowo opodatkowani są wspólnicy spółki, jako osoby fizyczne – podatkiem dochodowym od całości kapitału, pomniejszonego o koszty nabycia, czyli 100000 2000 zł, czyli 98000 zł, czy od kwoty netto uzyskanej po likwidacji spółki kapitałowej...


W opinii Spółki to Spółka powinna odprowadzić podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% od kwoty 31000 zł, czyli od kwoty pozostałego majątku po likwidowanej Spółce.

Natomiast w zakresie pytania drugiego Wnioskodawca uważa, że wspólnicy Spółki, jako osoby fizyczne nie płacą podatku dochodowego z tego tytułu, ponieważ opodatkowaniu podlega tylko nadwyżka majątku otrzymana po likwidacji Spółki, przewyższająca wartość wkładów wspólników, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.


W odniesieniu do kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych majątku po likwidowanej Spółce z o.o. zauważyć należy, że z treści art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wynika, że przychodami są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Skoro w analizowanym stanie faktycznym mamy do czynienia z podziałem i przekazaniem wspólnikom - osobom fizycznym, majątku likwidowanej Spółki z o.o., któremu nie odpowiada jakiekolwiek przysporzenie po stronie Spółki stąd w Spółce nie powstanie przychód podatkowy, a w konsekwencji nie wystąpi obowiązek podatkowy wynikający z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem Spółka nie uzyskuje przychodu do opodatkowania w związku z podziałem i przekazaniem wspólnikom majątku likwidowanej spółki.

Nieprawidłowość stanowiska Wnioskodawcy polega zatem na przyjęciu, że Spółka (ewentualnie jej wspólnicy – osoby fizyczne), uzyskują przychód, który podlega opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz, że w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie, wskazany przez Spółkę we wniosku (druk ORD-IN) w poz. 45, przepis art. 12 ust. 4 pkt 3, który odnosi się do opodatkowania, przekazanego wspólnikom będącym osobami prawnymi, majątku likwidowanej spółki kapitałowej.

Odnosząc się do pozostałych zagadnień wskazanych we wniosku istotnym jest, że w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej spółki.

Dochodem (przychodem) osób fizycznych z udziału w zyskach osób prawnych – w myśl art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy – jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Udziały w spółkach kapitałowych mogą być z kolei obejmowane zarówno za wkład pieniężny, jak i niepieniężny (aport). Przedmiotem aportu mogą być wszystkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą być one wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Według art. 14 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - z zastrzeżeniem art. 52a - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Zasady i sposób podziału majątku spółki z o.o. w przypadku jej likwidacji regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Przepisy tej ustawy nie określają jednak, jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osob prawnej, wskazują jedynie sposób podziału tego majątku. Zasad ustalenia wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej nie zawiera również ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sposób wyceny wartości majątku określa art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) z treści, którego wynika, że jeżeli założenie kontynuacji działalności, o którym mowa w art. 5 ust. 2, nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

Wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji (jeżeli nie jest ona spowodowana prywatyzacją przedsiębiorstwa państwowego) lub w stan upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana.

Z uwagi na to, że wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, traktowana jest jako dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - należy uznać, że opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega nadwyżka pomiędzy wartością majątku otrzymanego przez udziałowców, a wydatkami na objęcie lub nabycie udziałów poniesionymi przez udziałowców w likwidowanej spółce z o.o. Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej, pobiera się więc od wartości majątku otrzymanego w wyniku podziału, pomniejszonej o poniesione wydatki na nabycie udziałów.

W konsekwencji, z powyżej przytoczonych przepisów wynika, że opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W przedmiotowej sprawie, w sytuacji zwrotu wspólnikom tylko części wniesionych na kapitał zakładowy wkładów, dochód do opodatkowania nie wystąpi.

Reasumując, nieprawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Spółka (ewentualnie wspólnicy - osoby fizyczne) uzyskuje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajduje przepis art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast prawidłowe jest stanowisko Spółki o niewystąpieniu u jej wspólników obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z brakiem nadwyżki majątku otrzymanego po likwidacji Spółki ponad wartością poszczególnych wkładów wspólników.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wyjaśnia ponadto, że w myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister Finansów, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych (art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej). Zgodnie zaś z § 3 art. 14b Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Interpretacja ma zatem dotyczyć zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przez przepisy prawa podatkowego – w myśl art. 3 pkt 2 cytowanej Ordynacji podatkowej należy rozumieć przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Z powyższych regulacji wynika, że upoważniony Dyrek Izby Skarbowej ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ustaw podatkowych oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych i ratyfikowanych umów międzynarodowych związanych z materią podatkową. Interpretacja natomiast to ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

W tak określonym zakresie nie mieści się jednak zagadnienia prawidłowości ustalenia i zastosowanego sposobu wyliczeń wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, którego interpretacji żąda również Spółka w przedmiotowym wniosku z dnia 26 listopada 2008 r. - to zaś powoduje, że tut. organ nie jest uprawniony do jego merytorycznego rozpatrzenia w ramach postępowania uregulowanego w rozdziale 1a Ordynacji podatkowej.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę w i się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro (Biuro) Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.