Czy prowadząc działalność gospodarczą od września 2006 roku, polegającą na naprawie i konserwacji sprzętu ogrodniczego i budowlanego, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, będę mógł w 2007 roku nawiązać współpracę z byłym pracodawcą, u którego byłem zatrudniony do 31.08.2006 r. na stanowisku „handlowiec”?

Sygnatura: 1409/PDG/415-13/07/ASW
Data: 2007-07-24
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Legionowie
Publikator: -

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie postanawia zgodzić się ze stanowiskiem podatnika, iż w przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwość współpracy z byłym pracodawcą i opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W dniu 24.05.2007 r. wpłynął do tut. urzędu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Wniosek uzupełniono dnia 22.06.2007 r. W piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny:

W okresie od 01.08.2004 roku do 31.08.2006 roku podatnik był zatrudniony w firmie „......" na stanowisku handlowiec. Do obowiązków podatnika należało pozyskiwanie dla firmy nowych klientów.

Od 10 września 2006 roku Pan .......... rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na naprawie i konserwacji sprzętu ogrodniczego i budowlanego. W roku rozpoczęcia działalność ta podlegała opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2007 roku podatnik stosuje również opodatkowanie działalności w wymienionej formie.

Do chwili obecnej podatnik współpracował z różnymi klientami. Wnioskodawca w 2007 roku chce nawiązać współpracę ze swoim byłym pracodawcą i świadczyć usługi także na rzecz jego firmy.

Na tle zaistniałego stanu faktycznego podatnik stawia następujące pytanie :Czy prowadząc działalność gospodarczą od września 2006 roku, polegającą na naprawie i konserwacji sprzętu ogrodniczego i budowlanego, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego, będę mógł w 2007 roku nawiązać współpracę z byłym pracodawcą, u którego byłem zatrudniony do 31.08.2006 r. na stanowisku „handlowiec”?

Odnosząc się do powyższej kwestii Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie stwierdza co następuje:

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Przepisy art. 8 cytowanej ustawy wyłączają niektórych podatników, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniających inne warunki określone w art. 6 ust. 1, 4-6 ustawy, z możliwości płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Art 8 ust. 1 pkt 6) ustawy stanowi, iż opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego sto unku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Pan .......... był zatrudniony na stanowisku handlowiec do 31.08.2006 r. i rozpoczął działalność gospodarczą w dniu 10 września 2006 r. Podatnik w 2007 r. chce wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Art. 8 ust. 1 pkt. 6) odnosi się do podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Zatem okolicznością wyłączającą możliwość opodatkowania ryczałtem jest wykonywanie działalności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy tylko w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności. Wyłączenie to nie ma zastosowania w latach następujących po roku rozpoczęcia działalności.

Zgodnie z oświadczeniem przedstawionym przez podatnika we wniosku zakres czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie inny niż wykonywany w ramach stosunku pracy. W myśl art. 8 ust. 1 pkt. 6) wykonywanie czynności na rzecz byłego pracodawcy w ramach działalności gospodarczej, które nie były wcześniej wykonywane w ramach stosunku pracy nie powoduje utraty prawa opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego postanawia się orzec jak w sentencji.

Polecamy: