Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu, nabytego w 2007 roku, przed upływem 5 lat od nabycia korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, w przypadku gdy sprzedający zameldowany był w nim na pobyt stały co najmniej 12 miesięcy przed dniem odpłatnego zbycia?

Sygnatura: DG/4111-22/415-50/DO/JT/07
Data: 2007-07-30
Referencje:
Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
Publikator: -

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2007 r. uzupełnionym pismem z dnia 11.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stwierdzam, że:

Stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 23.05.2007 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego Pana wniosek uzupełniony pismem z dnia 11.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie

Z treści wniosku wynika, iż w dniu 29.01.2007 r. nabył Pan na podstawie umowy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W dniu 08.03.2007 r. dokonał zameldowania w tym lokalu na pobyt stały. Następnie po dniu 09.03.2007 r. zamierza dokonać sprzedaży bądź zamiany przedmiotowego lokalu. Pana zdaniem, w przypadku odpłatnego zbycia jak również zamiany omawianego lokalu, w którym będzie Pan zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia - przychód z jego sprzedaży skorzysta ze zwolnienia od podatku w ramach tzw. „ulgi meldunkowej” na podstawie art. 21 ust.1 pkt 126 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osó izycznych.

Rozpatrując powyższy wniosek Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni w oparciu o przedstawiony stan faktyczny i stanowisko wnioskodawcy w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza co następuje: Jednym ze źródeł przychodów wskazanych przez ustawodawcę w treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku - jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia m. in. lokali mieszkalnych nabytych po dniu 1 stycznia 2007 r. niezależnie, w jaki sposób podatnik wszedł w posiadanie lokalu: czy na podstawie umowy kupna, umowy zamiany, czy też w drodze darowizny. W myśl art. 30e ust. 1 - 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2007 roku, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a) – c) podatek dochodowy wynosi 19 proc. po stawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych. W przypadku odpłatnego zbycia w drodze zamiany, dochód ustala się na tych samych zasadach. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126) powołanej wyżej ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z odpłatnego zbycia: a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości i prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, który kieruje naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika. Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków (art. 21 ust. 21 i ust.22 powołanej wyżej ustawy). Wobec powyższego, w przypadku zbycia przedmiotowego lokalu przed upływem pięciu lat od nabycia, przy jednoczesnym spełnieniu dyspozycji. art. 21 ust. 1 pkt 126 , art. 21 ust. 21 i ust. 22 wyżej powołanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z odpłatnego zbycia tego lokalu będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od datku dochodowego Zatem tutejszy organ podatkowy podziela Pana stanowisko zawarte we wniosku.

Polecamy: