Czy przychód ze sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, w którym podatnik jest zameldowany od 14 lat podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Sygnatura: US I/1-415/kp/2/2007
Data: 2007-07-18
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb., działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. postanawia stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez Panią we wniosku z 17.05.2007r. ( złożonym w tutejszym organie 18.05.2007r.) odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z zameldowaniem w w/w lokalu na pobyt stały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia uznać za nieprawidłowe.

Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz ( prezydent miasta ), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy sie postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14 a § 4 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

Wnioskiem z dnia 17.05.2007r. wystąpiła Pani do tutejszego organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny. We wniosku podała Pani, iż dnia 15.05.2007r. aktem notarialnym otrzymała od swojej matki darowiznę w postaci mieszkania własnościowego w którym zameldowana jest na pobyt stały od 14 lat.

W najbliższym czasie jak Pani podała, zamierza sprzedać w/w mieszkanie i pieniądze w całości przeznaczyć na kupno nowego mieszkania lub domu.

W związku z powyższym wystąpiła Pani o interpretację przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006r. Nr 217, poz. 1588).

Według Pani przychód ze sprzedaży w/w lokalu powinien być zwolniony od podatku dochodowego, ponieważ była Pani zameldowana w tym mieszkaniu na pobyt stały nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Stanowisko tutejszego organu jest następujące.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie l ub wybudowanie.

Od 1 stycznia 2007r. wskutek nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmieniły się zasady opodatkowania sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych. Jednakże w myśl art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nabytych lub wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006r. stosuje się zasady określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lu okalu wymienionym w lit. a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i ust. 22.

Zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ma zastosowanie do przychodów podatnika, który stosownie do art. 21 ust. 21 w/w ustawy, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Oświadczenie takie należy złożyć w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Do okresu zameldowania, warunkującego zwolnienie od podatku dochodowego nie może być uwzględniany okres zameldowania przed 1 stycznia 2007r., nawet wówczas, kiedy w dniu wejścia w życie zmian, podatnik był właścicielem budynku lub lokalu, ponieważ w takim przypadku mają zastosowanie dotychczasowe zasady opodatkowania. Okres zameldowania może być liczony najwcześniej od dnia nabycia budynku lub lokalu mieszkalnego po 1 stycznia 2007 r.

Jeżeli sprzedaż zostanie dokonana przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie zostanie spełniony warunek zwolnienia określony w art. 21 ust. 1 pkt 126 przychód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 30e ust. 1, 2 i 4 wymienionej wyżej ustawy, podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw okr lonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stanowisko Pani odnośnie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w związku z zameldowaniem w w/w lokalu na pobyt stały na okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia tutejszy organ uznaje - za nieprawidłowe.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.

Polecamy: