Czy w stanie faktycznym opisanym we wniosku w przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy rok podatkowy ulegnie odpowiedniemu skróceniu na podstawie art. 8 ust. 6 updop, tj. pierwszy rok podatkowy SPółki kończyłby się 31.12.2006r., a nie 31.12.2007r. ?

Sygnatura: 1472/ROP1/423-14/07/KM
Data: 2007-03-19
Referencje:
Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx Sp. z o.o. z dnia 20.12.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 16.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku Spółka została zawiązana 17 sierpnia 2006r. Zgodnie z umową Spółki rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwotnie pierwszy rok obrotowy obejmował okres od dnia rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 2007r.

Rok podatkowy został wybrany przez Spółkę na analogicznych zasadach jak rok obrotowy. Tym samym rok podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok podatkowy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 2007r. O wyborze okresu obowiązywania pierwszego roku podatkowego poinformowany został Naczelnik Urzędu karbowego Warszawa Wola w zawiadomieniu z dnia 18 października 2006r.

W dniu 5 grudnia 2006r. Spółka podjęła uchwałę o zmianie roku obrotowego. Uchwała stwierdza, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy zakończy się 31 grudnia 2006r. Powyższa decyzja zmieniająca okres obowiązywania pierwszego roku obrotowego Spółki została uwzględniona w umowie Spółki, a zmiana umowy Spółki została zgłoszona do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym Spółka wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy w powyżej opisanym przypadku zmiany roku obrotowego, pierwszy rok podatkowy ulegnie odpowiedniemu skróceniu na podstawie art. 8 ust. 6 updop, tj. pierwszy rok podatkowy Spółki kończyłby się 31 grudnia 2006r., a nie 31 grudnia 2007?

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku zmiany roku obrotowego Spółka na podstawie przepisów Ustawy o rachunkowości (dalej zwana „UOR”) będzie miała obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w dniu 31 grudnia 2006r. W konsekwencji zgodnie z art. 8 ust. 6 updop skutkować będzie to skróceniem obowiązującego roku podatkowego. W związku z powyższym, pierwszy rok podatkowy Spółki obejmować będzie okres od dnia rozpoczęcia działalności do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych w dniu 31 grudnia 2006. Kolejny rok podatkowy rozpocznie się w dniu ksiąg rachunkowych w dniu 1 stycznia 2007 roku i potrwa do 31 grudnia 2007roku.

Zdaniem Spółki regulacje updop dotyczące ustalenia roku podatkowego mają analogiczny charakter jak zapisy UOR odnoszące się do roku obrotowego. Zgodnie z art. 8 ust. 2a updop, jeżeli Spółka podejmuje działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybiera jako rok podatkowy okres pokrywający się z rokiem kalendarzowym, wówczas pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia, w którym rozpoczęła działalność do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęła działalność.

W związku z tym, że Spółka rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego skorzystała ona z rozwiązania przewidzianego w art. 8 ust. 2a updop dotyczącego ustalenia pierwszego roku podatkowego. Rok podatkowy wybrany przez Spółkę pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok podatkowy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia działalności do dnia 31 grudnia 2007roku.

Spółka zauważa, że jeżeli rozpoczynając działalność decyduje się na wybór pierwszego roku podatkowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 2a updop musi dopełnić procedury zgłoszeniowej. W art. 8 ust. 1 updop ustawodawca stwierdza, iż rokiem podatkowym jest co do zasady rok kalendarzowy chyba, że statut, umowa spółki albo inny dokument regulujący zasady ustrojowe spółki twierdz inaczej. W przypadku, gdy jednostka dokona wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy należy, zgodnie z art. 8 ust. 5 updop, w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Spółka dokonała odpowiedniego zawiadomienia w ustawowym terminie.

W opinii Wnioskodawcy w art. 8 ust. 6 updop ustawodawca stwierdza, iż w przypadku gdy „z odrębnych przepisów w nika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych”. W konsekwencji powoduje to również obowiązek zakończenia bieżącego roku podatkowego. Za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego”. Ustawa o rachunkowości w przepisie art. 12 ust. 1 pkt 2 przewiduje otwarcie ksiąg rachunkowych „na początek każdego następnego roku obrotowego”. W przypadku Spółki będzie to 1 stycznia 2007 roku.

Zdaniem Spółki zmiana roku obrotowego i w konsekwencji obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych w dniu 31 grudnia 2006r. skutkuje bezpośrednio skróceniem bieżącego roku podatkowego. W wyniku skrócenia rok podatkowy obejmować będzie okres od dnia rozpoczęcia działalności do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, tzn. do dnia zakończenia roku obrotowego – 31 grudnia 2006r. Za następny rok podatkowy Spółka traktować powinna okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych w dniu 1 stycznia 2007r. do zakończenia przyjętego wcześniej roku podatkowego czyli do dnia 31 grudnia 2007r.

Zdaniem Spółki zgodnie z art. 8 ust. 4 updop w nawiązaniu do art. 8 ust. 1 updop Spółka w ciągu 30 dni powinna złożyć zawiadomienie o wyborze nowego roku podatkowego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym, uznając stanowisko Spółki za prawidłowe stwi za co następuje:

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba, że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Z akt sprawy wynika, ze rok podatkowy zawsze pokrywa się z kalendarzowym.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej updop - rokiem podatkowym z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6 jest rok kalendarzowy, chyba, że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Kwestię określenia pierwszego roku podatkowego dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych reguluje art. 8 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2a updop.

Art. 8 ust. 2 updop stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Z kolei art. 8 ust. 2a updop stanowi, że w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może też trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego p o roku w którym rozpoczęto działalność. Jak wynika z powyższego określenie „może trwać” oznacza, że podatnik ma wybór a zgoda organu podatkowego nie jest wymagana.

Podatnik podejmujący działalność po raz pierwszy, może przyjąć za rok podatkowy rok kalendarzowy albo inny okres kolejnych 12 miesięcy. Spółka podjęła działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym. Tak więc pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Wybór przedłużonego roku podatkowego nie jest jednak obligatoryjny. Pierwszy rok podatkowy może trwać do końca roku kalendarzowego, w którym podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, czyli w odniesieniu do Wnioskodawcy do 31.12.2006r.

Pierwotnie Spółka przy pokrywaniu się roku podatkowego z kalendarzowym określiła w umowie, że łączy lata podatkowe i, pierwszy zakończy się 31.12.2007r. Następnie w dniu 5 grudnia, a więc przed końcem roku kalendarzowego Spółka podjęła uchwałę o wyborze roku obrotowego. Uchwała stwierdza, że rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok podatkowy/obrotowy zakończy się 31 grudnia 2006r. Powyższa decyzja zmieniająca okres obowiązywania pierwszego roku podatkowego Spółki została uwzględniona w umowie Spółki, a zmiana umowy Spółki została zgłoszona do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka nie skorzystała więc ostatecznie z możliwości wyboru określonego w art. 8 ust. 2a updop – do czego miała prawo.

W wyniku tak dokonanego wyboru latami podatkowymi sa w istocie lata kalendarzowe, k czące się 31 grudnia danego roku tj. 31.12.2006r. i 31.12.2007r.

Wobec powyższego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w złożonym wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 i art. 239 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Polecamy: