Czy dochodem ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży a wartością majątku trwałego i obrotowego wynikającą z ksiąg spółki sprzedającej?

Sygnatura: US 72/ROP1-654/ID/04
Data: 2004-10-06
Referencje:
Autor: Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Publikator: -

Dnia 12 sierpnia 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o. o., dotyczące kwestii związanych między innymi z podatkiem dochodowym od osób prawnych:

Czy dochodem ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży a wartością majątku trwałego i obrotowego wynikającą z ksiąg spółki sprzedającej?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zważył, co następuje:

Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr. 54, poz. 654 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlega dochód bez względu na źródło jego pochodzenia.

Dochodem jest zasadniczo nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie jest odrębnym źródłem przychodu, podlegającym opodatkowaniu na innych zasadach, niż dochody ze zwykłej działalności gospodarczej.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów przychód ze sprzedaży przedsiębiorstwa łączy się z pozostałymi przychodami podatnika. Dla ustalenia dochodu do opodatkowania podatnik pomniejsza sumę przychodów o koszty ich uzyskania, w tym również koszty podle ące odliczeniu w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa.

W przedstawionej przez Podatnika sytuacji dochodem ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest różnica pomiędzy ceną sprzedaży, a wartością majątku trwałego i obrotowego wynikającą z ksiąg spółki sprzedającej.

Z uwagi na powyższe przychodem ze zbycia przedsiębiorstwa jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. W przypadkach uzasadnionych art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - organy podatkowe mają prawo do zastosowania tych przepisów.