Czy dofinasowanie uzyskane od ARiMR na zakup ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Sygnatura: PP/4430-1/06
Data: 2006-02-02
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Krasnymstawie
Publikator: -

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z dnia 14 stycznia 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2006r. (uzupełnionego dnia 30.01.2006r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania uzyskanych dotacji na zakup ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych

postanawiam

uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione w złożonym wniosku za prawidłowe

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 04.01.2006r. uzupełnionym dnia 30.01.2006r. Pan (...)zwrócił się o wyjaśnienie, czy dofinasowanie uzyskane od ARiMR na zakup ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Pan (...) jest rolnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT. Na początku lutego 2006r. podatnik na podstawie zawartej w dniu 23.06.2005r. z ARiMR umowy nr 02899-61400-OR0300256/05 otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów ceny netto zakupionych maszyn rolniczych i ciągnika rolniczego.

Podatnik prezentuje stanowisko, że kwota dofinansowania nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż tylko jest refundacją części poniesionych kosztów zakupu maszyn rolniczych i nie w wa na cenę sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie, a jedynie na lepszą i nowocześniejszą technologię upraw.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego stanowisko podatnika jest słuszne. Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Z regulacji art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika więc, że opodatkowaniu będą podlegały dotacje związane konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, które bezpośrednio wpływają na cenę. Zatem opodatkowaniu będą podlegały dotacje, które stanowią obok ceny, uzupełniający ją element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia usługi. Dotacje nie uzależnione od ilości i wartości świadczonych usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dotacja przeznaczona na zakup ciągnika rolniczego i maszyn rolniczych nie ma bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów wyprodukowanych w gospodarstwie i dlatego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Stosownie do art.14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze, zgodnie z art. 169 § 4 Ordynacji podatkowej służy Stronie wniesienie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art.222 w związku z art.239 Ordynacji podatkowej ).