Czy w 2006r. można dokonać wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego w przypadku zatrudnienia podatnika na umowę o pracę przez firmę, w której jest on obecnie wspólnikiem.

Sygnatura: US I/1-415/2/2006
Data: 2006-03-17
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Publikator: -

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje przedstawione przez podatnika stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2006 r. (uzupełnionym w dniu 13.02.2006r.) odnośnie możliwości wyboru w 2006r. opodatkowania działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego w przypadku zatrudnienia podatnika na umowę o pracę przez firmę, w której obecnie jest on wspólnikiem - za prawidłowe.

Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 20.01.2006 r. podatnik złożył do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyc .

We wniosku podatnik podał, iż w okresie od 1 marca 2005r. do 31 sierpnia 2005r. był zatrudniony w spółce cywilnej na stanowisku dyrektora. Do jego zadań należało prowadzenie wykładów dla osób uczestniczących w kursach na prawo jazdy. Podał również, iż innych zadań, głównie z uwagi na dużą liczbę godzin wykładowych nie wykonywał.

Dodatkowo podał we wniosku, iż w w/w okresie był wspólnikiem w innej firmie, która uległa likwidacji z dniem 31 sierpnia 2005r.

Dnia 1 września 2005r. podatnik został wspólnikiem spółki cywilnej, w której był zatrudniony i pełni w niej funkcję kierownika. Od tego czasu zajmuje się wyłącznie sprawami związanymi z prowadzeniem firmy. Do celów wykładowych spółka zatrudnia instruktorów-wykładowców, którzy obok jazd szkoleniowych, prowadzą zajęcia teoretyczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów, jako jeden ze wspólników spółki cywilnej, w/w wspólnik pełni funkcję kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Formą opodatkowania jaką wybrał podatnik w 2005r były zasady ogólne według skali podatkowej.

W związku z powyższym podatnik skierował zapytanie czy w 2006r będzie miał możliwość wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego.

Zdani em podatnika fakt zatrudnienia na umowę o pracę przez firmę, w której obecnie jest on wspólnikiem nie pozbawia go prawa do skorzystania ze zmiany sposobu opodatkowania zamiast na zasadach ogólnych według skali podatkowej, na opodatkowanie na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego.

Stanowisko tut. organu jest następujące:

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do ust. 3 tego artykułu jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Biorąc pod uwagę postanowienia powyższych przepisów, z opodatkowania w sposób określony w art. 30c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą korzystać podatnicy, którzy uzyskali z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki - przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w ramach stosunku pracy.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż nie uzyskuje on w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego pracodawcy, z którym wiązał podatnika stosunek pracy. Obecnie jako wspólnik spółki cywilnej zajmuje się on prowadzeniem spraw firmy i pełni funkcję Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Wobec powyższego wg tut. organu podatnik może w 2006r korzystać z opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej stawką 19%, tj. na zasadach przewidzianych w art. 30c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko podatnika iż zatrudnienie na umowę o pracę przez firmę, w której obecnie podatnik jest wspólnikiem nie pozbawia go prawa do skorzystania ze zmiany sposobu opodatkowania zamiast na zasadach ogólnych według skali podatkowej, na opodatkowanie na zasadach ogólnych w formie 19% podatku liniowego tut. organ uznaje za prawidłowe.

W myśl art 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Jednocześnie tut. organ informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.

Polecamy: