Czy dokonywane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku magazynowego określonej w wysokości wartości rynkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Sygnatura: US I/1-415/5a/2006
Data: 2006-05-15
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Publikator: -

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku złożonym 13.03.2006r. wg którego dokonywane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku magazynowego określonej w wysokości wartości rynkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za prawidłowe.

Przepis art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 powołanej ustawy - Ordynacja podatkowa udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 13.03.2006r. podatnik złożył do tut. organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny.

We wniosku podatnik podał, iż od 1 stycznia 2003r. wspólnie z bratem wynajmuje budynek magazynowy. Każdy ze współwłaścicieli posiada po 50% udziałów w nieruchomości. Nieruchomość została nabyta nieodpłatnie. Z tytułu wynajmowania budynku magazynowego podatnik opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu, płatny kwartalnie. W najbliższej przyszłości zamierza wraz z bratem zakończyć wynajmowanie w/w budynku magazynowego i wnieść ten budynek w formie aportu do istniejącej spółki jawnej.

W związku z powyższym podatnik prosi o potwierdzenie, że przedstawione stanowisko w niżej wymienionych sprawach jest prawidłowe.

1. Wartość początkowa budynku magazynowego zostanie określona w wartości rynkowej zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.)

2. Dokonywane odpisy amortyzacyjne będą kosztami uzyskania przychodu w rozumieniu cytowanej ustawy.

3. W przypadku odpłatnego zbycia w/w budynku opodatkowaniu podlegać będzie różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu ustalonym jako wartość początkowa wkładu (wykazana w ewidencji spółki jawnej) uwzględniająca dokonane odpisy amortyzacyjne.

4. Na dzień objęcia udziałów w spółce jawnej z tytułu wniesienia w/w budynku magazynowego w formie aportu nie będzie miał zastosowania art. 12 ust. 10 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym po datku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, ze zm.) - podatek w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu.

Niniejszym postanowieniem tut. organ rozpatruje wniosek podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej zapytania czy dokonywane odpisy amortyzacyjne będą kosztami uzyskania przychodu.

W pozostałym zakresie tut. organ zajmie stanowisko odrębnymi postanowieniami.

Stanowisko tut. organu jest następujące.

Zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a-22o z uwzględnieniem art. 23.

W art. 23 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostały wymienione jako nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej budynku wniesionego do spółki w formie wkładu.

Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki lnej lub osobowej spółki handlowej - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

Stanowisko podatnika, że dokonywane odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej budynku magazynowego określonej w wysokości wartości rynkowej będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tut. organ uznaje za prawidłowe.

W myśl art 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Jednocześnie tut. organ informuje, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.

Interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego jest wiążąca do czasu zmiany przepisów prawa, które były przedmiotem interpretacji.

Polecamy: