Czy dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy, w przypadku nabycia samochodów osobowych na terytorium kraju przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu tymi samochodami może być faktura zakupu z wykazaną kwotą akcyzy, bez dokonania zapłaty za ww. samochód dostawcy?

Sygnatura: 311000-PA-055-1/05/KG
Data: 2005-02-07
Referencje:
Autor: Urząd Celny w Białymstoku
Publikator: -

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Art. 19 ww. ustawy stanowi, iż podatnicy zobowiązani są co do zasady do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 80 ust l ustawy o podatku akcyzowym, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Art 80 ust 2 powołanej ustawy stanowi zaś, iż podatnikami akcyzy od samochodów osobowych są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju. W stosunku do podmiotów dokonujących sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, obowiązek podatkowy zgodnie z art. 80 ust 3 pkt l ustawy o podatku akcyzowym powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu.

Zgodnie z art.82 ust. l i 2 powołanej ustawy sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego. W przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy jest on zobowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została z niona z podatku.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz opisany przez pytającego stan faktyczny należy wskazać, iż kwotę akcyzy należną za dany miesiąc rozliczeniowy można pomniejszyć o kwotę akcyzy zapłaconą w rozliczanym miesiącu. Podatek akcyzowy należny od sprzedaży rozlicza się za miesiąc, w którym dokonano czynności podlegającej opodatkowaniu.Dokumentem potwierdzającym zaś zapłatę podatku akcyzowego w przypadku nabycia samochodów osobowych na terytorium kraju przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu tymi samochodami jest faktura z wykazaną kwotą podatku akcyzowego.

Jeżeli firma nabyła w rozliczeniowym miesiącu samochody osobowe na terytorium kraju, na podstawie faktur VAT, to ma prawo do pomniejszenia kwoty akcyzy za dany miesiąc rozliczeniowy o kwotę akcyzy wykazaną w fakturach zakupu, które otrzymała w rozliczanym miesiącu.

Nadto należy zauważyć, iż art. 79 ww. ustawy określa prawo podatnika, a nie obowiązek. Z tego prawa podatnik może skorzystać, ale nie musi.

Wobec powyższego za prawidłowe należy uznać postępowanie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów (jeżeli sprzedaż dotyczy samochodu przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju), polegające na pomniejszeniu kwoty akcyzy należnej za dany miesiąc rozliczeniowy o kwotę akcyzy zapłaconej w tym rozliczanym miesiącu. Należy przy tym pamiętać, że ww. kwota akcyzy musi być wykazana w fakturach zakupu, które otrzymał podatnik w rozliczanym miesiącu.

Polecamy: