dot. kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez prowadzącego jednoosobowo działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego samochodami, na zakup paliwa, części samochodowych, usług lakierniczo-blacharskich i ubezpieczenia samochodów osobowych wykorzystywanych do jazd próbnych

Sygnatura: PB.I/005-13/KG/04
Data: 2004-02-16
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Białymstoku
Publikator: -

Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku na podstawie art. 14b § 2 ustawyz dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) prostuje pisemną informację o zakresie stosowania prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 31.12.2003r. Nr II US pb IA/1/413-93/03BB dotyczącą kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez ...., prowadzącego działalność jednoosobowo w zakresie handlu detalicznego samochodami, na zakup paliwa, części samochodowych, usług lakierniczoŹblacharskich i ubezpieczenia samochodów osobowych wykorzystywanych do jazd próbnych.

Z pytania podatnika wynika, że niektóre pojazdy przeznaczone do sprzedaży reprezentujące poszczególne modele marek są przeznaczone do jazd próbnych. Pojazdy te są rejestrowane i ubezpieczone, bo taki jest wymóg prawny by pojazdy mogły uczestniczyć w ruchu po drogach publicznych. Pojazdy te służą wyłącznie do prezentacji towaru potencjalnym nabywcom.

W ocenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku samochód osobowy poprzez rejestrację na nazwisko podatnika traci status towaru handlowego, a skoro nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, zatem ma zastosowanie art. 23 ust.l pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000r., poz.l~6 z późn.zm.) limitujący wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów dotyczące samochodów osobowych stanowiących własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą używanych w działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Biały oku nie podziela stanowiska Naczelnika uważając za prawidłowe stanowisko podatnika zaprezentowane we wniosku z dnia 14.10.2003r. Samochody zarejestrowane jako pojazdy do jazd próbnych nie tracą statusu towaru handlowego są bowiem nadal przeznaczone do sprzedaży, a jazdy próbne są jedynie ogólnie przyjętym sposobem prezentacji towaru.. Wydatki poniesione w związku z jazdami próbnymi na zakup paliwa, usług blacharsko-lakierniczych oraz niezbędnych części samochodowych itp. na podstawie art.22 ust.l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, oczywiście pod warunkiem wykazania związku ich z przychodem. Zgodnie bowiem z treścią powołanego wyżej przypisu, kosztem uzyskania przychodów z poszczególnego źródła, są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.23 w/w ustawy. Nie ma w tym konkretnym przypadku zastosowania art.23 ust. l pkt.46 powyższej ustawy.

Polecamy: