Działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika opodatkowana jest na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów). Dla potrzeb tej działalności ma być używany samochód osobowy, który stanowi własność współmałżonki. Samochód ten wykorzystywany będzie również prywatnie. Zapytanie dotyczy następujących wątpliwości:- czy wydatki związane z eksploatacją samochodu oraz wydatki na zakup paliwa można bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?- czy konieczne jest zawarcie z żoną umowy użyczenia samochodu, jaka powinna być forma tej umowy i jakie niesie za sobą konsekwencje podatkowe? - czy samochód ten należy zaliczyć do środków trwałych, a w związku z tym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

Sygnatura: US32/IPdg2/4110/428/27/2004
Data: 2004-12-03
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany
Publikator: -

Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany w związku wnioskiem złożonym w dniu 30-11-2004r., przedstawia poniżej informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny:
Działalność gospodarcza prowadzona przez podatnika opodatkowana jest na zasadach ogólnych ( księga przychodów i rozchodów ). Dla potrzeb tej działalności ma być używany samochód osobowy, który stanowi własność współmałżonki. Samochód ten wykorzystywany będzie również prywatnie.

Zapytanie dotyczy następujących wątpliwości:
- czy wydatki związane z eksploatacją samochodu oraz wydatki na zakup paliwa można bezpośrednio zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?
- czy konieczne jest zawarcie z żoną umowy użyczenia samochodu, jaka powinna być forma tej umowy i jakie niesie za sobą konsekwencje podatkowe?
- czy samochód ten należy zaliczyć do środków trwałych, a w związku z tym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

Stanowisko podatnika:
- należy podpisać z małżonką nieodpłatną umowę użyczenia ( bez konieczności rejestracji w US )
- nie wprowadzać samochodu do ksiąg jako środka trwałego,
- zaprowadzić miesięczną ewidencję przebiegu pojazdu dla celów służbowych
- wpisywać w koszty wydatki na paliwo i eksploatację.

Zapytanie dotyczy kwestii rozliczenia wydatków związ anych z eksploatacją samochodu osobowego, stanowiącego własność małżonki, który będzie używany na potrzeby prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.Nieodpłatne korzystanie z odrębnej własności określone jest w kodeksie cywilnym jako użyczenie. Ta forma umów wzajemnych nie jest uwzględniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zatem nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Nie ma też obowiązku rejestracji takiej umowy w urzędzie skarbowym.

Według dyspozycji art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm. ), przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b z wyjątkiem osób należących do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na to, że przedmiotem świadczenia jest prawo do używania składnika majątku stanowiącego odrębną własność małżonki, jego wartość nie będzie stanowiła przychodu z działalności gospodarczej.

Wartość użyczonego samochodu nie może być amortyzowana, gdyż zgodnie z art. 22 a ust. 1 updof, amortyzacji podlegają środki transportu, stanowiące własność lub współwłasność podatnika. Oznacza to, że nie zalicza się do środków trwałych, przedmiotu umowy, która nie przenosi praw własności na podatnika.

Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem wymienionych w artykule 23 updof.Zgodnie z punktem 46 powyższego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z tytułu używania samo du osobowego (nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych) dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu wg ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 23 ust. 5 w przypadku braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodu osobowego nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Zatem wszystkie prawidłowo udokumentowane wydatki, związane z używaniem samochodu do działalności gospodarczej należy zaewidencjonować. Natomiast na koniec okresu rozliczeniowego, w celu określenia limitu wydatków podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów porównuje się wartość poniesionych wydatków oraz kwotę wynikającą z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za jeden km przebiegu pojazdu ( narastająco od początku roku ). W przypadku gdy kwota poniesionych wydatków będzie niższa od wyliczonego limitu, za koszty uzyskania przychodu należy uznać kwotę faktycznie poniesionych wydatków. Jeżeli wydatki związane z używaniem samochodu do działalności przekroczą limit, do kosztów uzyskania przychodów można przyjąć poniesione wydatki wyłącznie do wysokości określonego limitu.

Jednocześnie należy podkreślić, że powyższa odpowiedź nie jest wiążącą decyzją, o wydanie której Pan wystąpił. Zgodnie z art. 14 a Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego, na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któ ych nie toczy się postępowanie podatkowe.
Decyzja natomiast jest rozstrzygnięciem w sprawie, w której wszczęto postępowanie podatkowe lub kontrolę.

Polecamy:

Słowa kluczowe: