Firma zwraca się z zapytaniem, czy zamiana działek z Urzędem Miasta w .....będzie opodatkowana stawką podatku w wysokości 22%, czy będzie to czynność zwolniona z podatku VAT, bądź będzie to czynność nie objęta podatkiem VAT. Jednostka wyjaśnia, że nabyła grunt na podstawie aktu notarialnego od rolnika z przeznaczeniem pod budowę osiedla mieszkaniowego. W ramach tej budowy powstała droga osiedlowa utwardzona (została oddana do użytkowania w 2001r.), która jest przedmiotem zamiany z Urzędem Miasta na działkę z przeznaczeniem pod budowę mieszkań.Strona ma wątpliwości, czy słusznie postąpi wystawiając fakturę VAT ze stawką 22%.

Sygnatura: P-1-443/194/2004
Data: 2004-12-20
Referencje:
Autor: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
Publikator: -

Tut. organ informuje, że:zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega min. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 tej ustawy, przez towary - rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii,budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy). Stosownie do art. 15 ust. 6 cyt. ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych przepisów wynika, że organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy, nie będą podatnikami podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadań, które podejmują jako podmioty prawa publicznego, nawet jeśli pobierają należności, opłaty lub składki Organy te będą natomiast podatnikami podatku od towarów i usług w przypadku wykonywanych przez nie czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przedmiotowym stanie faktycznym, Spółdzielnia dokonuje zamiany drogi osiedlowej utwardzonej na działkę budowlaną w przyszłości przeznaczonej pod osiedle mieszkaniowe. Zgodnie z art. 603 kodeksu cywilnego, przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zgodnie z art. 604 kodeksu cywilnego do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT , rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występują zatem jednocześnie w charakterze dostawcy i nabywcy. Dokonanie zatem zamiany ww. rzeczy jest zamianą towarów, czyli odpłatną dostawą towarów podlegającą (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeżeli jest realizowane przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Z pisma wynika, że działka będąca przedmiotem zamiany będzie w przyszłości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Dostawa gruntu pod zabudowę nie korzysta z preferencji podatkowych i podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 22% zgodnie art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na podstawie art. 43 ust. 2 przez towary używane (...) rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat (...)Na podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) droga jest budowlą. Z przedstawionego pisma dostawa drogi nie może korzystać z ww. zwolnienia z podatku VAT, ponieważ od końca roku, w którym zakończono jej budowę nie minęło 5 lat.

Polecamy: