Czy istnieje możliwość fiskalizacji systemu GTC (bezprzewodowy system transmisji danych) w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników?

Sygnatura: PP-2-443/48/03
Data: 2003-10-16
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2003 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 21.08.2003 r.), uzupełnionego opłatą skarbową dnia 16.09.2003 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

Przedmiotem zapytania Spółki z o.o. (...) jest zajęcie stanowiska wobec przyjętej interpretacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) co do możliwości fiskalizacji systemu GTC, w który Spółka zamierza wyposażyć swoich przedstawicieli handlowych.
GTC to bezprzewodowy system transmisji danych analogiczny do stacjonarnej sieci komputerowej, w której funkcję terminali pełnią telefony komórkowe. Transmisja odbywa się w warstwie GPRS, a wyjątkowy protokół transmisji GTTS zapewnia stabilność na poziomie właściwym dla sieci naziemnych. Informacja przesyłana jest w trybie znakowym za pośrednictwem APN o niepublicznym statusie, udostępnionego w drodze dwustronnej umowy z operatorem sieci telefonii komórkowej. Środowisko pracy leży wyłącznie po stronie serwera, ponieważ architektura systemu eliminuje potrzebę użycia dodatkowych urządzeń typu "laptop" czy "palmtop", a ich nieobecność jest kompensowana jakościowo wysokim statusem transmisji. Telefon - terminal identyfikowany jest w sieci poprzez unikatowy numer karty SIM użytkownika, który w relacyjnej bazie danych serwera podlega translacji na numer NIP. W istocie funkcję kasy pełni serwer wyp ony w oprogramowanie fiskalne, zabezpieczony mechanicznie, informatycznie i zasilany awaryjnie niezależnym źródłem gwarantującym pracę ciągłą pomiędzy przerwami w dostawach energii. Każdy z terminali jest jedynie zdalną klawiaturą poprzez którą użytkownik rejestruje wartość transakcji. Z poziomu terminala możliwy jest również odczyt historii dokonanych operacji bez ograniczeń liczby rekordów i przedziału czasowego. Rozwiązanie wyklucza możliwość jakiejkolwiek manipulacji ze strony użytkownika oraz ingerencji tzw. osób trzecich.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z zapisem § 5 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy mogą stosować do ewidencji wyłącznie kasy lub system kasowy, które posiadają decyzje Ministra Finansów dopuszczające je do obrotu.

W związku z powyższym Spółka z o.o. (...) przed wprowadzeniem bezprzewodowego systemu transakcji danych do stacjonarnej sieci komórkowej, w której funkcję terminali pełnią telefony komórkowe musi uzyskać decyzję ministra właściwego do spraw finansów publicznych o spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących warunków i kryteriów technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące - zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia.

Polecamy: