Kiedy istnieje obowiązek wyodrębniania na fakturze VAT kwoty podatku akcyzowego przez kontrahenta oraz kiedy podatnik podatku akcyzowego jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego zawartą w wartości sprzedaży towarów?

Sygnatura: II US.OP.005/41/2003
Data: 2003-07-14
Referencje:
Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie
Publikator: -

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.06.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, wyjaśnia co następuje:

Ze złożonego pisma wynika, iż (...) sp. z o.o. eksportuje w niewielkich ilościach towary akcyzowe. Zakupu tych towarów Spółka dokonuje u kontrahentów, z których niektórzy na żądanie Spółki wyszczególniają zawartą kwotę podatku akcyzowego, niektórzy zaś odmawiają ujęcia tej pozycji na fakturach VAT. Odmowa ujęcia przedmiotowej kwoty podatku akcyzowego wyłącza możliwość zwiększenia u eksportera Spółki (...) podatku naliczonego o kwotę podatku za dany wyrób akcyzowy jeśli zostałby ujęty na "zakupowej" fakturze VAT i nabyty po cenach zawierających ten podatek - vide § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze.zm.) zwanego dalej rozporządzeniem. Odmowa ujęcia ww. kwoty podatku akcyzowego przez kontrahentów Spółki podyktowana jest zapisem § 24 ust. 1 cytowanego powyżej rozporządzenia tj. na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego, który nie został zwolniony z obowiązku podatkowego w tym podatku, jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości towarów wykazanych w tej fakturze.

Odnosząc się do powyższego - w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić co następuje:
- zgodnie z § 19 rozporządzenia w związku z art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadkach gdy ek portowany wyrób akcyzowy został nabyty po cenach zawierających podatek akcyzowy, kwota tego podatku zwiększa u eksportera podatek naliczony (...), kwotę tego podatku stanowi suma kwot podatku określonego w fakturach stwierdzających nabycie towarów (...),
- zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia, tylko i wyłącznie na żądanie nabywcy podatnik podatku akcyzowego (kontrahent Spółki), który nie został zwolniony z obowiązku podatkowego w tym podatku, jest obowiązany określić w fakturze kwotę podatku akcyzowego, zawartą w wartości sprzedaży towarów wykazanych w tej fakturze.

Z powyższego wynika, iż podstawą do obniżenia należnego podatku akcyzowego jest faktura VAT z wyszczególnioną kwotą podatku akcyzowego zawartego w cenie netto zakupionego towaru. Z uwagi na to, iż podmioty które wystawiają faktury VAT dla (...) sp. z o.o. mogą być zwolnione z podatku akcyzowego, nie mają prawa (i jak to słusznie czynią) wyodrębniać na fakturach VAT podatku akcyzowego - co w konsekwencji powoduje utratę możliwości potraktowania tegoż podatku jako podatku naliczonego w eksporcie dla (...) sp. z o.o.

Dlatego też zdaniem tut. Urzędu zajęte przez Spółkę stanowisko należałoby uznać za nieprawidłowe.

Polecamy: