Jak często Podatnik powinien dokonywać przeglądów okresowych kasy rejestrującej zainstalowanej w taksówce osobowej.

Sygnatura: PI/005-2490/04/CIP
Data: 2004-12-28
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku
Publikator: -

Stan faktyczny w sprawie.

Podatnik wykonuje usługi przewozu osób taksówką. Obrót ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy rejestrującej, która podlega przeglądom okresowym.

Ocena prawna stanu faktycznego.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników /Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 948, z 2003r. Nr 152, poz. 1481 oraz z 2004r. Nr 85, poz. 798/ kasa musi być poddawana obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, w okresie co 12 miesięcy, a w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym nie rzadziej niż w terminach wymaganych w przepisach regulujących przeglądy techniczne taksometrów.

W § 3 ust. 2 powyżej wymienionego rozporządzenia określone zostały warunki jakie muszą spełniać kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami.

Kasy te m.in. muszą być połączone z taksometrem w sposób nierozłączny lub przez system złącza zabezpieczającego przed ingerencją użytkownika lub osób trzecich, zapewniający transmisję danych rejestrowanych przez taksometr do kasy, a odłączenie lub uszkodzeni asy uniemożliwiające jej działanie musi powodować blokadę działania taksometru najpóźniej po wykonaniu operacji kończących kurs, w zakresie plombowania uwzględniać również wymagane odrębnymi przepisami systemy zabezpieczeń taksometrów jak również w przypadku kas wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną - posiadać rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające przeprowadzenie czynności fiskalizacji kasy jedynie przez serwis kasy, przy czym wykonanie tych czynności powinno być możliwe bez naruszenia plomb legalizacyjnych taksometru.

Przepisy regulujące przeglądy techniczne taksometrów zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać taksometry elektroniczne /Dz. U. Nr 108, poz. 1014/.

W § 49 ust. 2 w/w rozporządzenia stwierdzono, że świadectwo legalizacji ponownej taksometru jest ważne przez 25 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym została dokonana legalizacja taksometru zainstalowanego w taksówce.

Oznacza to, że terminy przeglądów kas rejestrujących o znaczeniu specjalnym uzależnione są od okresu ważności świadectw legalizacji taksometrów, nie rzadziej jednak niż co 25 m-cy.

Serwisant dokonuje tego przeglądu na zlecenie Podatnika, tak więc obowiązkiem Podatnika jest dbałość o terminowe wykonanie przeglądów.

Polecamy: