Jak opodatkować transakcje przerobu uszlachetniającego?

Sygnatura: PP/443-159-2-GK/04/05
Data: 2005-01-31
Referencje:
Autor: Opolski Urząd Skarbowy
Publikator: -

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, 926 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych usług, przedstawione w piśmie z dnia 14 października 2004 r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14 października 2004 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 19 października 2004 r.) Spółka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. Kontrahent zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Niemiec zleca Spółce wykonanie usług przerobu z powierzonego surowca. Surowiec jest dostarczany do Spółki z terytorium Czech od podatnika zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dostawa surowców potwierdzana jest fakturą "proforma". Spółka po wykonaniu usług na powierzonym surowcu wystawia fakturę za usługi na rzecz kontrahenta z Niemiec. Kontrahent z Niemiec podał dla tej czynności numer pod którym jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium Niemiec. Spółka wykazała ten numer na fakturze dokumentującej wykonanie usług. Towary są wysyłane do kontrahenta niemieckiego w ciągu 30 dni od wykonania usług przerobu.

Podatnik zadał następujące pytanie:

Jak należy rozpoznać dla celów VAT tę transakcję?

Podatnik przedstawił następujące stanowisko w sprawie:

Otrzymanie surowców do przerobu z firmy z Czech na zlecenie kontrahenta z Niemiec nie stanowi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - w związku z czym nie jest naliczany VAT należny oraz naliczony. Natomiast usługa przerobu uszlachetniającego wykonywana przez Spółkę w Polsce, fakturowana na firmę z Niemiec z uwagi na fakt, że kontrahent podała swój numer NIP UE opodatkowana jest w Niemczech.

Po przeanalizowaniu obowiązującego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 do 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Z powyższego wynika, iż usługi wykonywane poza terytorium kraju nie podleg ają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dla ustalenia miejsca opodatkowania (świadczenia) wykonywanych usług niezbędnym jest sięgnięcie do Działu V ustawy, Rozdziału 3 "Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług" ustawy, a w szczególności art. 27 i art. 28. Zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 jest, iż w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki zawarte w art. 27 ust. 2 do ust. 6 i art. 28 ustawy. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28. Zatem w przypadku usług świadczonych przez Spółkę, które należy zakwalifikować, jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym, zasadą jest, iż miejscem opodatkowania (świadczenia) jest miejsce gdzie usługi faktycznie są wykonywane z zastrzeżeniem art. 28 ustawy. Zgodnie natomiast z art. 28 ust. 7 ustawy w przypadku usług, o których mowa m.in. w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d (usług na ruchomym majątku rzeczowym), świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państ członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane. Ponadto w art. 28 ust. 8 ustawy zawarto warunek, iż w przypadku gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju.

Z powyższego stanu prawnego wynika, iż usługi wykonane przez Spółkę będą opodatkowane na terytorium Niemiec. Jednakże należy zaznaczyć, iż towary po wykonaniu usług muszą zostać wywiezione poza terytorium kraju, nie zaś jak przedstawiła Spółka, jedynie wysłane do odbiorcy niemieckiego w ciągu 30 dni od wykonania usługi.

Ponadto informuje się, iż z uwagi na fakt, iż miejsce świadczenia (opodatkowania podatkiem od wartości dodanej) przypada na terytorium innego państwa członkowskiego, Spółka winna zastosować przepisy w zakresie rejestracji oraz rozliczenia podatku od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim na terytorium którego usługa podlega opodatkowaniu (w przedstawionym stanie faktycznym będą to Niemcy). Informacje takie można uzyskać w urzędzie właściwym dla rejestracji polskich podatników VAT:

FINANZAMT Oranienburg
Henrich - Grüber-Platz 3
16515 ORANIENBURG
tel. 03301-857-003301-857-334
e-mail: poststelle.Fa-Oranienburg@fa.brandenburg.de

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzęd karbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej. Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. opłata skarbowa od podania wynosi 5zł natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50gr.

Polecamy: