Jaki podatek od towarów i usług należy uiścić od działalności polegającej na udzielaniu korepetycji w zakresie matematyki i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, średniej i wyższej?

Sygnatura: PE/PP/443-1/05/1
Data: 2005-02-17
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Międzychodzie
Publikator: -

Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r, Nr 8 poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Międzychodzie postanawia uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 12.01.2005 r. (data wpływu do urzędu 13-01-2005r.) za prawidłowe.

Podatnik stoi na stanowisku, że udzielanie korepetycji z matematyki i fizyki na poziomie szkoły podstawowej, średniej i wyższej stanowi ""usługi w zakresie edukacji" i jest zwolnione z podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Wykaz usług zwolnionych od podatku stanowiący załącznik nr 4 zawiera w poz. 7 zwolnienie w zakresie usług edukacji (ex 80).

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że usługi polegające na udzielaniu korepetycji w zakresie wskazanym w zapytaniu są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że interpretacja zastosowana przez podatnika zawarta w piśmie z dnia 12.01.2005 r. jest właściwa.
Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Polecamy: