Jaki jest wpływ zmiany właściwości miejscowej dla podatku akcyzowego na sposób rozliczenia tego podatku?

Sygnatura: PP-443/155/03
Data: 2003-10-30
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
Publikator: -

W dniu 30.09.2003 r. złożył Pan zapytanie czy w związku ze zmianą właściwości miejscowej dla podatku akcyzowego wynikającą z ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302) zmienia się sposób rozliczeń podatku akcyzowego od sprzedaży samochodów osobowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż sposób rozliczeń podatku akcyzowego reguluje:
1) Rozporządzenie Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 27, poz. 269 ze zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.10.2000 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 95, poz. 1047 ze zm.)

Pomimo nowelizacji ww. rozporządzeń z dniem 01.09.2003 r. zawartej w Dz. U. z 2003 r. Nr 145, poz. 1407 , 1408 i zmiany wzoru deklaracji Akc-2 i Akc-2/E sposób rozliczeń podatku akcyzowego nie uległ zmianie, zaś stary wzór deklaracji można stosować nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2003 r.

Deklaracje za m-c wrzesień 2003 r. powinny być złożone w terminie do 25.10.2003 r. do Naczelnika Pierwszego Urzędu Celnego Kraków ul. Pachońskiego.

Zmiana właściwości miejscowej pozostaje bez ływu na sposób rozliczenia podatku akcyzowego.

Polecamy: