Jakie są obowiazki nastepcy prawnego w zakresie podatku VAT?

Sygnatura: PP-443-2/2004
Data: 2004-02-05
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Słubicach
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, iż:

przepisy art. 6 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają również towary własnej produkcji oraz towary, które po nabyciu nie zostały odsprzedane, w przypadku zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do zawiadomienia właściwego organu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie natomiast z art. 9 ust. 5 cyt. ustawy zgłoszenia o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika dokonuje jego następca prawny.

Następca prawny nie jest jednak obowiązany do uiszczenia podatku, o którym mowa w art. 6 a cyt. ustawy. Należy bowiem brać pod uwagę przepis art. 98 i 106 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Przepisy te ustanawiają odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy. Jednakże przepisy te obejmują swoim zakresem tylko te zobowiązania podatkowe, które powstały za życia spadkodawcy. Zobowiązanie w podatku od towarów i usług, które powstaje na podstawie art. 6 a cyt. ustawy jest zobowiązaniem, które zaistnieje dopiero po śmierci spadkodawcy stąd spadkobiercy nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

Należy jednakże zauważyć, że przedmioty w oparciu, o które spadkodawca prowadził działalność gospodarczą (środki trwałe i środki obrotowe) wejdą w skład masy spadkowej, od której winien być pobrany podatek od spadków i darowizn.

Rozpoczynając działalność gospodarczą winien Pan zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 2, złożyć właściwemu organowi podatkowemu zgłoszenie rejestracyjne.

W myśl art. 13 a ust. 1 ww. ustawy właściwym organem podatkowym w sprawie rozliczeń podatku jest naczelnik urzędu skarbowego, właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

Prowadząc działalność handlową może Pan sprzedawać towary, do których posiada Pan tytuł prawny. Tym samym aby sprzedawać towary będące własnością Pana córki musi Pan posiadać odpowiedni tytuł prawny (umowę kupna sprzedaży, darowizny itp.).

Podatek od nieruchomości jest częścią kwoty należnej z tytułu usługi najmu bez względu na to, czy jest on wyodrębniony z czynszu, czy też nie. Refakturowanie wydatków ściśle związanych z przedmiotem najmu (zarówno lokalu mieszkalnego jak i użytkowego), jako element kalkulacji czynszu, podlega zakwalifikowaniu jako opłata za usługę i opodatkować ją należy podatkiem VAT. Nie istnieje możliwość rozbicia kwoty czynszu na poszczególne składniki, a wynajmujący pow nien ustalić wysokość czynszu w taki sposób, aby uwzględnić w nim wszystkie niezbędne koszty. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega bowiem świadczenie usług najmu jako całości. Tym samym w przypadku, gdy obciąża Pan najemcę należnością stanowiącą równowartość podatku od nieruchomości, to kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ stanowi część kwoty należnej z tytułu świadczonej usług.
Kwoty zwracane dzierżawcy z tytułu refundacji kosztów podatku od nieruchomości nie mają już pierwotnego charakteru podatku. Z uwagi na to, że jednostką zobowiązaną do ich uiszczenia był Pan, a nie wydzierżawiający. Tym samym refundacja należności z tytułu podatków miała charakter uzgodnionej umowy dzierżawy między stroną należności z tytułu korzystania z nieruchomości, czyli należności za usługę. Skoro tak to stosownie do wskazanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Zatem refundacja wydatków ściśle związanych z przedmiotem najmu, jako element kalkulacji czynszu, podlega zakwalifikowaniu do opłaty za usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Polecamy: