Jakie są skutki wycofania kasy rejestrującej z zamkniętego punktu sprzedaży?

Sygnatura: OP.005/61/03
Data: 2003-11-03
Referencje:
Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie
Publikator: -

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.10.2003 r., wyjaśnia:

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy obowiązani są do wykonywania co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis. Zlecenie dokonania przeglądu może być złożone wyłącznie do uprawnionego serwisanta. Wynik przeglądu wraz z zaleceniami powinien być wpisany przez serwisanta do książki kasy rejestrującej na stronach "interwencje techniczne serwisu".

Nie dokonanie w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis wiąże się, zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.), z obowiązkiem zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kasy.

"Wycofując kasę z zamkniętego punktu sprzedaży" posiada Pan dwie możliwości:
1) wyrejestrowanie kasy u właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego po uprzednim odczytaniu pamięci fiskalnej kasy,
2) zmianę przeznaczenia kasy z podstawowej na kasę rezerwową co wiąże się, w myśl § 3 ust. 3 rozporządzenia Min. Fin. z 4 lipca 2002 r., z akceptacją naczelnika urzędu skarbow o odnotowaną w przedłożonej w tym celu do urzędu książce serwisowej kasy.

W przypadku zamiany przedmiotowej kasy na kasę rezerwową będzie ona podlegała wszystkim rygorom, które dotyczą kas rejestrujących, a więc również obowiązkowym przeglądom okresowym.

Polecamy: