Jednostka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach o interpretację przepisów ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 954 ze zm.) w zakresie dochodów uzyskiwanych przez wspólnotę mieszkaniową składającą się z lokali użytkowych.

Sygnatura: PDI-005/22/BA
Data: 2004-08-06
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Opolu
Publikator: -

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguję pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach pismem nr: PD IU4231-7/JJ/03 z dnia 9. 03. 2004 r., stanowiącą odpowiedź na zapytanie Jednostki skierowane do organu pismem z dnia 17. 12. 2003 r. (bez numeru).

Ww. pismem z dnia 17. 12 .2003 r. Jednostka zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach o interpretację przepisów ustawy z dnia 15 .02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 954 ze zm.) w zakresie dochodów uzyskiwanych przez wspólnotę mieszkaniową składającą się z lokali użytkowych.

Jak wynika z przedstawionego w piśmie z dnia 17. 12. 2003 r. stanu faktycznego, wnosząca zapytanie Jednostka jest wspólnotą mieszkaniową założoną zgodnie z ustawą z dnia 24. 06. 2004 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 ze zm.), w skład której wchodzą wyłącznie lokale użytkowe, tj. sklepy, punkty usługowe. Ww. wspólnota osiąga przychody z tytułu dokonywanych przez właścicieli ww. lokali wpłat zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, kosztów remontów, centralnego ogrzewania, wody, itd. W ciągu roku podatkowego wspólnota uzyskała dochód wynikający z nadwyżki przychodów nad kosztami związanymi z uiszczeniem opłat z tytułu bieżącej eksploatacji ww. lokali.

W związku z powstałymi wątpliwościami, ww. Wspólnota wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem w sprawie mo żliwości zwolnienia ww. dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 m cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odnosząc się do treści udzielonych ww. Jednostce wyjaśnień w tym zakresie tut. organ stwierdza, iż stanowisko Naczelnika Urzędu częściowo wymaga korekty.

Mianowicie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 m cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody wspólnot mieszkaniowych utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowanej na rzecz członków wspólnoty. Ww. odrębnymi przepisami jest cyt. ustawa o własności lokali z dnia 24. 06. 1994 r. mająca zastosowanie do lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, na podstawie której również powstała Wspólnota założona przez jej członków - właścicieli lokali użytkowych.

Jak zatem wynika z powyższego wskazane w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4m zwolnienie przedmiotowe dotyczy dochodów wspólnot mieszkaniowych, utworzonych zgodnie z ww. ustawą z dnia 24. 06. 1994 r. wyłącznie w części przeznaczonej na:
1) cele dotyczące utrzymania zasobów mieszkaniowych, tj. utrzymania lokali przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe, a więc takich które służą zaspokajaniu potrzeb bytowych i mieszkaniowych ludzi oraz
2) wydatkowanej na rzecz członków takiej wspólnoty.
Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy lokale przeznaczone są na cele inne niż mieszkaniowe.

Jak natomiast wskazała sama Jednostka, w skład Wspólnoty " " wchodzą wyłącznie lokale użytkowe, które wykorzystywane są do celów prowadzenia przez i właścicieli działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług. A zatem dochody ww. wspólnoty w części przeznaczonej na ich utrzymanie oraz wydatkowane na rzecz członków tej wspólnoty nie podlegają przedmiotowemu zwolnieniu w trybie art. 17 ust. 1 pkt 4m ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W pozostałej zaś kwestii tut. organ potwierdza prawidłowość udzielonych przez Urząd wyjaśnień. Mianowicie wnoszone przez właścicieli lokali zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i opłaty eksploatacyjne (za zużycie wody, ogrzewania, oświetlenia, itp.) oraz wszelkie inne przychody uzyskane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 12 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowią przychód podatkowy wspólnoty.

Polecamy: