Czy do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej można zaliczyć wydatek na montaż instalacji gazowej w samochodzie osobowym wykorzystywanym na podstawie umowy użyczenia?

Sygnatura: PD I 415-14/04
Data: 2004-11-05
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Oławie
Publikator: -

Samochód wykorzystywany w działalności gospodarczej nie musi stanowić składnika majątku podatnika, może być przez niego użytkowany na podstawie: umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub użyczenia.
Na podstawie umowy użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W przypadku tej umowy biorący rzecz do używania ponosi zwykłe koszty jego utrzymania. Umowa użyczenia uregulowana jest przez art. 710-719 K.c.
Dla podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodu są ponoszone wydatki z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.). Oznacza to, że wydatki muszą być związane z prowadzoną działalnością, poniesione w celu uzyskania przychodów z tej działalności i nie mogą być wymienione w katalogu wydatków nie uznanych za taki koszt.
Podatnik wykorzystujący na potrzeby prowadzonej działalności samochód osobowy nie stanowiący jego własności, tak jak w Pani przypadku na podstawie umowy użyczenia, może uznać za koszt uzyskania przychodu faktycznie poniesione przez siebie nakłady związane z jego bieżącą eksploatacją. Zaliczanie tych wydatków do kosztów musi jednak odbywać się z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy,tzn. za koszt uzyskania przychodu przyjmuje się wydatki faktycznie poniesione (na podstawie dowodu poniesienia), ale tylko do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu. W tym celu podatnik obowiązanyjest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Brak takiej ewidencji będzie skutkował niemożnością uznania za koszt podatkowy wydatków związanych z eksploatacją używanego samochodu.
Powołany przepis stanowi o wydatkac tytułu używania samochodu. Należy przez to rozumieć wydatki związane ze zwykłym używaniem samochodu, takie jak: zakup paliwa, bieżące remonty i naprawy. Natomiast wykonanie w samochodzie montażu instalacji gazowej nie będzie mieściło się w tym pojęciu. Będzie to bowiem modernizacja pojazdu, która nie jest konieczna do tego, by pojazd spełniał swoją funkcję w prowadzonej działalności.
W podobnej sytuacji wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 28 maja 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 760/97 orzekł: "Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć - zgodnie z brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - te wydatki, które związane są ze zwykłym używaniem samochodu, a więc wydatki na paliwo, wymianę części zamiennych, bieżące remonty i naprawy. Wykonany zaś w samochodzie montaż instalacji gazowej nie mieści się w pojęciu "używanie", którym posłużył się ustawodawca w tym przepisie."
Podsumowując, nie może Pani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na założenie instalacji gazowej, gdyż wydatek ten nie mieści się w pojęciu używania samochodu osobowego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Polecamy: