Dotyczy kosztów związanych z zakupem nieruchomości (gruntu). Czy są kosztem uzyskania przychodu?

Sygnatura: DF-415/73/04
Data: 2004-09-10
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Natomiast w myśl przepisów art. 23 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
c) ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 22g ust. 17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Stosownie do przepisów art. 22g ust. 3 cyt. ustawy za cenę nabycia środka trwałego uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów kom erowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że w czerwcu br. nabyła Pani udział w nieruchomości, z czym wiązały się koszty i opłaty sądowe. Zgodnie z cyt. wyżej przepisami art. 22g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opłaty związane z nabyciem środka trwałego powiększają jego wartość początkową. W związku z powyższym opłaty te nie mogą być zaliczone wprost do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Wydatki poniesione na opłaty związane z nabyciem środka trwałego wpływają na jego wartość początkową i będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w formie odpisów amortyzacyjnych od tego środka trwałego.

Polecamy: