Czy koszty zastępstwa procesowego należy opodatkować podatkiem od towarów i usług?

Sygnatura: PP/443-10-1-GK/06
Data: 2006-04-28
Referencje:
Autor: Opolski Urząd Skarbowy
Publikator: -

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni przedstawione w piśmie z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług zastępstwa procesowego, jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 06 lutego 2006 r. nr KE/1122/2006 ( złożonym w tut. Urzędzie dnia 08 lutego 2006 r.) Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Spółdzielnia przedstawiła następujący stan faktyczny:

Pomiędzy Spółdzielnią a radcą prawnym (podatnikiem podatku od towarów i usług) została zawarta umowa na prowadzenie obsługi prawnej, na mocy której otrzymywać on będzie wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe oraz jest uprawniony do otrzymania kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 75% zasądzonych przez sąd w ugodzie sądowej, pozasądowej, postępowaniu polubownym lub egzekucyjnym. Wynagrodzenie m ęczne ryczałtowe płatne będzie na podstawie wystawionej przez radcę prawnego faktury VAT plus podatek VAT.

Wątpliwości Spółdzielni dotyczą wynagrodzenia określonego jako 75% zasądzonych przez sąd kosztów zastępstwa procesowego, mianowicie, czy ta część należności winna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług (75% kosztów plus podatek VAT).

W opinii Podatnika należne koszty zastępstwa procesowego nie powinny być powiększone o 22% podatku VAT, gdyż zwrot zasądzonych kosztów sądowych nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie będące dostawą towarów bądź świadczeniem usług. Wobec powyższego wypłata radcy prawnemu kosztów zastępstwa procesowego winna nastąpić na podstawie wystawionej noty księgowej.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanowiska w sprawie, oraz obowiązującego stanu prawnego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. - zwanej dalej "ustawą"), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się m.in. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, kt nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a jej beneficjentem, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć również bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, iż z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Z przedstawionego przez Spółdzielnię stanu faktycznego wynika, iż pomiędzy Spółdzielnią a radcą prawnym istnieje stosunek prawny, w ramach którego spełnione są świadczenia wzajemne. Z przedstawionych okoliczności wynika również, iż Spółdzielnia wstępuje w określony związek zależności z kontrahentem, który skutkuje wypłatą wynagrodzenia za świadczone przez radcę prawnego usługi. Bezpośredni związek ze spełnieniem określonego świadczenia, a otrzymaniem wynagrodzenia powoduje, iż mamy do czynienia z usługą, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy. Istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem, a kwotą wypłaconego wynagrodzenia. To, iż w umowie o świadczenie usług zawarto zapis, iż oprócz miesięcznego ryczałtu radca prawny będzie otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie określone jako procent zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, nie zmienia faktu, iż jest to zapłata za wykonane usługi. Zatem kwota wypłacanego wynagrodzenia winna być traktowana jako wynagrodzenie za odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, co z kolei powoduje, iż radca prawny jest zobowiązany udokumentować wykonanie usługi fakturą VAT, zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w ni niejszej sprawie. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Powyższe powoduje, iż wynagrodzenie zawarte w umowie o świadczenie usług winno być potraktowane jako kwota brutto tj. zawierająca podatek o towarów i usług, nie natomiast jak twierdziła Spółdzielnia do ustalonego wynagrodzenia należy doliczyć kwotę podatku.

Mając na uwadze zaistniałe okoliczności postanowiono jak na wstępie.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż przedmiotowa interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień jej wydania.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, ale jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany, uchylenia przez organ odwoławczy lub zmiany przepisów prawnych.

Na podstawie art. 14a § 4, art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośre nictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.