ksiegi rachunkowe spólki prowadzone są w ramach umowy cywilnoprawnej przez osobę fizyczną posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez MF. Świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych odbywa się w ramach prowadzonej dzialalności gospodarczej. Ponadto osoba ta zatrudniona jest na zasadach umowy o pracę na stanowisku informatyka.
Czy usługi świadczone przez osobę pozostającą w stosunku pracy i rownocześnie prowadzącą ksiegi rachunkowe w ramach prowadzonej działalności podlegają opodatkowaniu?

Sygnatura: PP-2-443/110/04
Data: 2004-11-16
Referencje:
Autor: Lubelski Urząd Skarbowy
Publikator: -

Zgodnie z przedstawionym w w/w piśmie stanem faktycznym, księgi rachunkowe Spółki prowadzone są w ramach umowy cywilnoprawnej przez osobę fizyczną, posiadającą uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Świadczenie wspomnianej usługi odbywa się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto osoba prowadząca księgi wg powyższych zasad jest zatrudniona w Spółce na stanowisku informatyka na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie w art. 15 ust. 3 pkt 2 tej ustawy zawarto zapis, zgodnie z którym za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności wykonywanych przez osobę fizyczną na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.Warto zauważyć, że ustawa w dyspozycji omawianego przepisu nie wprowadza warunku nieprowadzenia przez osobę fizyczną - poza czynnościami wykonywanymi na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz podmiotu, z którym zawarła umowę o pracę - jakiejkolwiek działalności gospodarczej; istotna jest natomiast tożsamość stron obu umów.

Sformułowanie "czynności wykonywane przez osobę fizyczną" ogranicza zakres stosowania omawianego przepisu do czynności wykonywanych osobiście przez tę osobę (a nie np. przez pracowników przedsiębiorstwa osoby fizycznej). W danym przypadku - zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym - mamy do czynienia z wykonywaniem czynności przez konkretną osobę fizyczną, posiadającą uprawnienia do świadczenia danego rodzaju usług.

Tak więc, należy przyjąć, że osoba prowadząca księgi rachunkowe Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej i jednocześnie zatrudniona w Spółce na stanowisku informatyka na podstawie umowy o pracę nie prowadzi - w zakresie prowadzenia rachunkowości Spółki - samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Tym samym nie występuje ona w omawianym zakresie w obrocie prawnym jako podatnik VAT, i nie jest podmiotem uprawnionym do wystawiania faktur VAT, dokumentujących sprzedaż usług na rzecz Spółki (art. 106 ust. 1 w/w ustawy), a wykonywane przez nią, na podstawie umowy cywilnoprawnej, usługi na rzecz Spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, poz. 970 z późn. zm.), w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji, faktura taka nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Polecamy: