Czy możliwe jest odliczenie od przychodów z tytułu najmu opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, darowizny przekazanej w 2004 roku na działalność charytatywno-opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - w pełnej wysokości?

Sygnatura: ADIII/415-1/2005
Data: 2005-03-18
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
Publikator: -

W 2004 roku podatnik osiągnął przychody z tytułu umowy najmu, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.) . W tymże roku podatnik przekazał darowiznę pieniężną w wysokości 6.400,00 zł na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne.

Zapytanie dotyczy możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym PIT-28 za 2004 rok w/w darowizny.

Zdaniem podatnika, przekazana darowizna podlega odliczeniu od przychodów w pełnej wysokości, ponieważ do darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzona przez kościelne osoby prawne mają zastosowanie przepisy art. 55 ust.7 ustawy z dnia 17. 05. 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, które są przepisami szczególnymi w stosunku do regulacji zawartych w art. 26 ust.1 pkt 9 lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144 poz.930 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, podatnik uzyskujący przychody m.in. z tytułu najmu, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od tych przychodów wydatki określone w art. 26 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. m.in. darowizny, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania ychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści przepisu art. 26 ust.1 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podlegają kwoty darowizn przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 350,00 zł.

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sfera zadań publicznych obejmuje zadania m.in. w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia. Zadania te mogą być relizowane, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 w/w ustawy przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych (...), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zgodnie z przepisem art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.) darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli kościelna osoba prawna przeds awi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.

Darowizny na działalność działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne są w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem powołane przepisy o stosunku Państwa do Kościoła - w części dotyczącej darowizn na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne - są przepisami szczególnymi w stosunku do regulacji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny oraz treść powołanych wyżej przepisów, tut. organ podatkowy informuje, że darowizny przekazane na działalność charytatywno - opiekuńczą prowadzoną przez kościelne osoby prawne podlegają w całości odliczeniu od przychodów uzyskanych z tytułu umowy najmu opodatkowanych w formie ryczałtu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald informuje, że niniejsza interpretacja została udzielona w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny i zawiera oceną prawną z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 31.12.2004r.