Czy możliwe jest uznanie za samochód ciężarowy w przypadku gdy w świadectwie homologacji nie uwzględniono pozycji dotyczącej dopuszczalnej ładowności samochodu ?

Sygnatura: III-2/443/VAT/687/2004/AS
Data: 2004-07-07
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Łódź-Polesie
Publikator: -

Naczelnik Urzędu Skarbowego ŁÓDŹ - POLESIE w odpowiedzi na pismo z dnia 31.05.2004r. ( wpływ do Urzędu ) bez znaku , oraz tej samej treści pismo przesłane według właściwości przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Śródmieście uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Z treści skierowanego do tut.Organu zapytania wynika , iż przedstawione przez Panią zagadnienie dotyczy wątpliwości co do możliwości uznania za samochód ciężarowy w przypadku gdy w świadectwie homologacji nie uwzględniono pozycji dotyczącej dopuszczalnej ładowności samochodu.

Stosownie do zapisu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń ) o których mowa w ust. 3 określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku z uzyskania świadectwa homologacji , wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym , nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3

Z powyższego wynika, i w wyciągu ze świadectwa homologacji winna być określona dopuszczalna ładowność pojazdu, jednakże ustawodawca nie sprecyzował czy określenie tej wartości wiąże się bezpośrednio z wystąpieniem jej w dokumencie, czy można ją wyliczyć przy braku takiej pozycji w sposób przewidziany przez Panią, tj. poprzez różnicę dwóch wielkości masy własnej pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej. Skoro sam fakt określenia dopuszczalnej ładowności jest możliwy na podstawie innych danych i wyliczona w ten sposób ładowność jest zgodna z wpisem w dowodzie rejestracyjnym - zdaniem tut.Organu Pani rozumowanie w tej kwestii jest prawidłowe.

Polecamy: