Czy możliwe jest zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej (stawki podstawowej pomnożonej o współczynnik ?3?) w przypadku używania środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu finansowego, w firmie prowadzącej działalność na terenie gminy zagrożonej bezrobociem strukturalnym ?

Sygnatura: PD/415/1/32/2/05
Data: 2006-03-24
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Złotoryi
Publikator: -

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2005 r., uzupełnionym pismami z dni 19 i 30 stycznia br. (data wpływu odpowiednio: 24 i 27 stycznia br.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości zastosowania podwyższonej stawki amortyzacyjnej (stawki podstawowej pomnożonej o współczynnik ?3?) w przypadku używania środka trwałego, będącego przedmiotem leasingu finansowego, w firmie prowadzącej działalność na terenie gminy zagrożonej bezrobociem strukturalnym ? jest prawidłowe.

UZASADNIENIE
W dniu 20 grudnia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotoryi wpłynął podpisany przez Pana wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Stosownie do treści art. 14a § 2 zd. 2 ustawy ? Ordynacja podatkowa składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Z uwagi na fakt, że we wniosku z dnia 20 grudnia 2005 r. nie przedstawiono w sposób wyczerpujący stanu faktycznego, tut. organ podatkowy wezwał Pana do jego uzupełnienia. Pisma uzupełniające w tej sprawie wpłynęły do organu podatkowego w dniach 24 i 27 stycznia br.
Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie czy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.
Z przedstawionego w przedmiotowym wniosku oraz w piśmie uzupełniającym stanu faktycznego wynika, że środek trwały będący przedmiotem leasingu finansowego został przekazany do użytkowania w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w dniu 25 stycznia 2005 r. Jest to maszyna do montażu mechanizmów ringowych w produkowanych segregatorach i mieści się - według informacji zawartej w Pana piśmie z dnia 19 stycznia br. ? w 54 grupie Klasyfikacji Środków Trwałych.
Zgodnie z przedstawionym w treści ww. wniosku stanowiskiem, środek trwały będący przedmiotem leasingu finansowego można amortyzować według ?zasad ogólnych?. Zdaniem Pana pod sformułowaniem ?zasady ogólne? mieści się również możliwość stosowania stawek indywidualnych i o zwiększonym współczynniku.
Powołując się na powyższe okoliczności zwraca się Pan o udzielenie informacji, czy amortyzując środek trwały, będący przedmiotem leasingu finansowego, w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność na terenie gminy zagrożonej bezrobociem strukturalnym, można stosować stawkę amortyzacyjną podwyższoną o współczynnik 3,0.
Oceniając, w świetle obowiązujących przepisów prawa, stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 20 grudnia 2005 r. uzupełnionym pismami, które wpłynęły w dniach 24 i 27 stycznia br. oraz ustosunkowując się do wyrażonego w tym wniosku stanowiska Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania skła iki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający - zwane także środkami trwałymi. W myśl bowiem przepisu art. 23a pkt 1 ww. ustawy ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Natomiast z normy prawnej określonej w art. 22f ust. 3 ww. ustawy wynika, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 22h?22m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3 500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3 500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 22d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h?22m albo jednorazowo ? w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. Z kolei w myśl art. 22k ust. 1 odpisów amortyzacyjnych można dokonywać od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3?6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych, z zastrzeżeniem ust. 2, o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych lat podatkowych ? od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i. Jak stanowi natomiast art. 22k ust. 2 tej samej ustawy, w przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1, w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 1.
Z kolei z przepisu art. 22k ust. 3 pkt 1,2 ww. ustawy wynika, że jeżeli w trakcie roku podatkowego:
- gmina zostanie wyłączona z wykazu, o którym mowa w ust. 2, lub
- podatnik przestanie mieć siedzibę na terenie gminy, o której mowa w ust. 2
? podatnik może stosować do końca tego roku podwyższone stawki amortyzacyjne.
Z przytoczonych wyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że odpisy amortyzacyjne od przedmiotów umów leasingu podlegają takim samym zasadom, jak inne środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Stawki określone w Wykazie stawek amortyzacyjnych dla tychże środków trwałych mogą być odpowiednio podwyższane m. in. według zasad określonych w art. 22k ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezależnie od uprzednio wymienionych warunków aby móc stosować tę metodę amortyzacji wg wyżej opisanych zasad zakład podatnika powinien być położony na terenie objętym wykazem gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym albo gmin zagrożonych recesją egradacją społeczną, które to wykazy ? na podstawie odrębnych przepisów ? ustala Rada Ministrów. Wykaz gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1264 ze zm.). Załącznik ten obejmuje m. in. miasto Złotoryję, w którym prowadzi Pan działalność gospodarczą. Wymienione wyżej rozporządzenie zostało jednak uchylone z dniem 31 grudnia 2005 r., a nowy wykaz gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym nie został przez Radę Ministrów ustalony. Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje (Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 560) wygasło z dniem 31 grudnia 2002 r.
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz fakt, iż środek trwały, o którym mowa we wniosku, nie stanowi środka transportu lecz jest maszyną zaliczaną do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, bowiem znajduje się w 5 grupie tej Klasyfikacji i została wprowadzona do ewidencji środków trwałych w dniu 25 stycznia 2005 r., miał Pan prawo, w myśl przepisu art. 22k ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do końca 2005 r. stosować stawkę podaną w Wykazie stawek amortyzacyjnych, podwyższoną przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 3,0.
Nadmienia się również, iż wobec nieustalenia przez Radę Ministrów, na podstawie odrębnych przepisów, wykazów gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym albo gmin zagrożonych recesją i degradacją społeczną, które obowiązywałyby w roku bieżącym, nie ma Pan obowiązku zmiany przyjętej ? degresywnej ? metody amortyzacji użytkowej na podstawie umowy leasingu finansowego maszyny, tylko należy obniżyć ws półczynnik podwyższający stawkę amortyzacji z wartości 3,0 do 2,0 o ile nie jest to rok, w którym odpisy amortyzacyjne dokonywane wg tej metody byłyby niższe od odpisów dokonywanych przy zastosowaniu metody liniowej amortyzacji.
Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi stwierdza, iż w omawianej sytuacji stanowisko Pana w tej kwestii jest prawidłowe, stąd orzekł jak w osnowie postanowienia.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń wskazanych we wniosku.
Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.
Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Polecamy: