dotyczy:
- możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych, w przypadku, gdy podatnik nie posiada na te pojazdy odpisu świadectwa homologacji lub też odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji,
- możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych tzw. furgonów, w których dokonano przeróbek polegających na wyposażeniu w większą aniżeli 10 liczbę miejsc siedzących oraz wstawieniu okien bocznych, w przypadku, gdy nie wydano na te pojazdy nowych świadectw homologacji uwzględniających te przeróbki,
- możliwości odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego na podstawie umowy leasingu

Sygnatura: US.II-PP-443/12/2004
Data: 2004-08-17
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Nisku
Publikator: -

Działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, odpowiadając na pismo z dnia 14.07.2004 r., uzupełnione następnie w dniu 3.08.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia jak niżej.

Pismem z dnia 14.07.2004 r., uzupełnionym w dniu 3.08.2004 r. prezes spółki N. sp. z o.o. w N. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z wnioskiem o udzielenie informacji w następujących sprawach:

  1. możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych w przypadku, gdy podatnik nie posiada na te pojazdy odpisu świadectwa homologacji lub też odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji,
  2. możliwości odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia paliw silnikowych do samochodów ciężarowych tzw. furgonów, w których dokonano przeróbek polegających na wyposażeniu w większą aniżeli 10 liczbę miejsc siedzących oraz wstawieniu okien bocznych, w przypadku, gdy nie wydano na te pojazdy nowych świadectw homologacji uwzględniających te przeróbki,
  3. możliwości odliczenia podatku naliczonego od czynszu (raty) z tytułu użytkowania samochodu ciężarowego na podstawie umowy leasingu.

Ad 1 i 2. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, w zystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ww. ustawy. W przywołanym powyżej przepisie mowa jest o samochodach osobowych i innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej ładowności, mniejszej niż określona według wzoru:

DŁ = 357 kg + n x 68 kg, gdzie:DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, n - oznacza liczbę miejsc (siedzeń) łącznie z siedzeniem kierowcy.

Ustalenie ww. parametrów następuje na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania takiego świadectwa.

W odpowiedzi na pytanie związane z brakiem świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, Ministerstwo Finansów w piśmie opublikowanym w BI z 1.06.2004 r., nr 16(483) stwierdza, że "z przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika odpisu świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy. Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona powyższym wzorem".

Mając na uwadze powyższą interpretację art. 86 ust. 5 ww. ustawy o VAT, w sytuacji, gdy dla danego typu samochodu świadectwo homologacji zostało wydane, jego braku podatnika nie powoduje, że nie może on, obliczając dopuszczalną ładowność, wykorzystać wynikających z tego świadectwa parametrów. Zatem w przypadku ładowności wyższej niż określona wg powyższego wzoru przysługuje awo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliw do napędu samochodu.

Dodać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 4 omawianej ustawy, cytowany wyżej przepis art. 86 ust. 3 nie ma zastosowania w stosunku do pojazdów samochodowych służących do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisach prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie. Zatem ograniczenie prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych nie ma odniesienia do pojazdów służących do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, po spełnieniu wskazanego wyżej warunku dotyczącego homologacji.

Ad 3. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w art. 86 ust. 7 ogranicza możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tytułu użytkowania samochodu na podstawie umów leasingu jedynie w stosunku do samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według podanego w punkcie 1 i 2 wzoru. Jeżeli zatem, ładowność samochodów, o których pisze we wniosku podatnik, po wykorzystaniu parametrów wynikających z posiadanych przez jednostkę na przedmiotowe pojazdy homologacji, jest większa niż określona wzorem, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) leasingowego. W przypadku natomiast, gdy podatnik będzie dysponował nowymi świadectwami homologacji, a takie winny zostać wydane na pojazdy po dokonanych w nich przeróbkach polegających na wyposażeniu w większą aniżeli 10 liczbę miejsc siedzących oraz wstawieniu bocz ch szyb, zastosowanie znajdować będzie powołany wyżej przepis art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W sytuacji tej podatnikowi również będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) z tytułu użytkowania samochodu marki "Mercedes" Benz 212 TDI na podstawie umowy leasingowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku uznaje, że przysługuje spółce prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu paliw silnikowych oraz czynszu leasingowego. Zatem stanowiska spółki zawarte w piśmie z dnia 14.07.2004 r. są prawidłowe.

Polecamy: