Czy w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. przekazanie bonów, talonów oraz zakup usług obcych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Sygnatura: PP/443/89/04
Data: 2004-12-20
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Jaśle
Publikator: -

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 22.06.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje:

W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług w następującej kwestii: czy w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. przekazanie bonów, talonów oraz zakup usług obcych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje:

Podatnik, który w oparciu o poprzednie obowiązujące przepisy korzystał ze zwolnienia podmiotowego w 2003 r., może od 1.01.2004 r. być nadal podatnikiem zwolnionym, jeżeli jego obroty uzyskane w 2003 r. nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 10.000,00 euro. Na rok 2003 kwota ta po przeliczeniu na złote wyniosła 40.900,00 zł. Zwolnienie to jednak nie obowiązuje bezwarunkowo przez cały rok 2004, ponieważ zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podatnik traci prawo do niego w momencie przekroczenia w trakcie roku granicznej kwoty 45.700,00 zł (obowiązującej na 2004 r.). Obowiązek podatkowy powstaje wtedy z chwilą przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę.

Ustalenie wartości obrotów należy dokonać zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, w myśl którego d wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w art. 168 ust. 3 cytowanej ustawy, do obliczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego za rok 2003 oraz za okres od dnia 1.01.2004 do 30.04.2004 r. przyjmuje się wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), czyli 45.700 zł. Przy ustalaniu kwoty obrotów od maja do grudnia 2004 r. podatnik uwzględnia dochody będące obrotem w rozumieniu ustawy z dnia 11.03.2004 r. tzn. dotacje, subwencje inne dopłaty o podobnym charakterze związane z dostawą lub świadczeniem usług. W konsekwencji, jeśli tylko wartość sprzedaży u podatników zwolnionych podmiotowo z podatku od towarów i usług przekroczy tę kwotę, zwolnienie traci moc - podatnik nie ma już prawa do jego stosowania. Zatem każde wykonanie czynności opodatkowanej dla podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego po przekroczeniu kwoty 45.700 zł w 2004 r. z uwzględnieniem powyższych zasad spowoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Przekazanie bonów, talonów swoim pracownikom z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie powoduje obowiązku podatkowego u podatnika wydającego te bony. Bon nie jest towarem, lecz kwitem, którym można zapłacić za nabywane artykuły. Dopiero realizacja bonu, czyli sprzedaż towarów jednostce handlowej wydającej bony powoduje dla tej jednostki powstanie obowiązku podatkowego. Dokonywanie zakupu usług obcych (rekreacyjnych, poczynkowych) finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz pracowników nie będzie również podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności. Powyższe działanie mieści się w zakresie definicji działalności socjalnej sformułowanej w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) w ramach usługi świadczonej przez pracodawcę na rzecz różnych form działalności kulturalno-oświatowej. Wydatków poniesionych przez stronę na nabycie tych usług, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jako wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków nieistotnych dla przedstawionych przez stronę okoliczności.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 cyt. ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę, zgodnie z prezentowanym stanowiskiem, opisane przez stronę czynności należy uznać za nieodpłatne usługi na cele osobiste jej pracowników niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w stosunku do której nie przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związaną z tą usługą i jako taką niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Polecamy:

Słowa kluczowe: