Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej posiadający własny numer NIP, utworzony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać status płatnika?

Sygnatura: DF-3-415-32-04
Data: 2004-08-30
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto
Publikator: -

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.07.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu - 19.07.2004 r.) znak 91/2004, dot. informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawie statusu prawnego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, uzupełnione pismem z dnia 02.08.2004 r. nr 95/2004, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia:

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 Kodeksu pracy.
W myśl art. 8 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy" są obowiązane jako płatnicy obliczać (zgodnie z art. 32 cytowanej ustawy) i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezp ieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 1 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1, z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 (dot. m. in. praw autorskich i praw pokrewnych), są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego w pismach z dnia 08.07.2004 r. i 02.08.2004 r. stanu faktycznego wynika, że Spółka z dniem 31.05.2001 r. zaprzestała prowadzenia działalności i równocześnie z dniem 01.06.2001 r. uaktywniła wcześniej utworzoną jednostkę lokalną, jako podmiot sporządzający niezależne od jednostki macierzystej sprawozdanie finansowe. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał swój niezależny numer NIP, który uczynił go samodzielnym uczestnikiem obrotu prawnego: pracodawcą, płatnikiem.Spółka zaprzestając prowadzenia działalności, rozwiązała umowy z pracownikami i zleceniobiorcami, a jednostka lokalna posiadająca własny numer NIP podpisała wypowiedziane przez Spółkę umowy, przejmując tym samym obowiązki płatnika.

W związku z powyższym, w świetle powołanych wyżej przepisów prawa, Państwa stanowisko zawarte we wni osku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. Płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu PIT-4 jest jednostka, która dokonuje wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz należności z tytułu umów zlecenia i o dzieło, w tym przypadku Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Polecamy: