Obowiązek instalacji kasy rejestrującej w 2005 r. w przypadku świadczenia usług edukacyjnych gdzie wartość sprzedaży z tytułu świadczonych usług (sprzedaż obiadów dla dzieci szkolnych, wynajem obiektów sportowych, sprzedaż biletów wstępu i karnetów na pływalnię) nie przekracza 70 % ogółu przyznanych środków na działalność.

Sygnatura: PP.443/156/04
Data: 2005-01-13
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Głogowie
Publikator: -

Zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 273, poz. 2706) do dnia 31 grudnia 2005 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia (pod pozycją 30 załącznika znajdują się "usługi w zakresie edukacji").
Warunkiem zwolnienia jest by w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych) był większy niż 70 % .
Zatem, jeżeli Szkoła spełnia ww. warunek oznacza to, że do końca 2005 r. jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Polecamy: