- dotyczy obowiązku zapłaty podatku z tytułu zamiany własnościowego lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Sygnatura: PD3/415-11/05
Data: 2005-03-14
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Elblągu
Publikator: -

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatniczki - Pani (...) zam. w (...) z dnia 8 lutego 2005 r. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie:

obowiązku zapłaty podatku z tytułu zamiany własnościowego lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego postanawia uznać stanowisko strony zawarte we wniosku za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 08.02.2005 r. wystosowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu Pani A.D. zam. w (...) zwróciła się z prośbą o potwierdzenie informacji wynikającej z art. 21 ust. pkt 32a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wnosząc tym samym o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.
Organ podatkowy działając na podstawie art. 169 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) wezwaniem z dnia 11.02.2005 r. (doręczonym w dniu 17.02.2005 r.) wezwał Stronę do uzupełnienia podania o stan faktyczny tj. do wskaza nia daty dokonania zamiany nieruchomości oraz wskazania praw, jakie przysługiwały stronom zamiany, do zajmowanych lokali, a także do przedstawienia własnego stanowiska w przedmiotowej sprawie i wniesienia na podanie opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł.

Pani A.D. pismem z dnia 21.02.2005 r. (data wpływu do organu podatkowego) poinformowała, że akt notarialny zamiany został podpisany w dniu 20.01.2005 r. oraz, że obydwu stronom zamiany przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Ze stanowiska Podatniczki wynika, iż nie ma Ona obowiązku zapłaty podatku z tytułu dokonanej transakcji.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl § 3 interpretacja, o której mowa w § 1, zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

- jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a) - c).

Mając powyższe na uwadze zgodnie z art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stanowisko strony w zakresie:

- obowiązku zapłaty podatku z tytułu zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - uznaje za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Zgodnie z § 2 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Powyższa interpretacja została udzielona w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz o obowiązujące w dniu wydania niniejszego postanowienia przepisy prawa podatkowego. Interpretacja ci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 236 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
W przypadku wniesienia zażalenia należy dołączyć opłatę skarbową w wys. 5,00 zł od wniosku oraz po 0,50 zł od każdego załącznika.

Polecamy: