- Czy do obrotu - po przekroczeniu, którego powstaje obowiązek instalacji kasy fiskalnej w punkcie handlowym ? wlicza się obrót z usług taksówkowych i handlu,
- Czy w związku z zainstalowaną kasą w taksówce należy wziąć pod uwagę tylko obroty z handlu,
- Czy instalując kasę fiskalną w punkcie handlowym będzie mógł skorzystać ze zwrotu 50% ceny kasy /bez podatku/.

Sygnatura: PI/005-2440/04/CIP
Data: 2004-12-20
Referencje:
Autor: Izba Skarbowa w Gdańsku
Publikator: -

Stan faktyczny w sprawie.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową oraz handlu.

W związku z obowiązkiem ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących w taksówce osobowej od 1 stycznia 2004r. rozpoczął ewidencjonowanie, natomiast w handlu obowiązek nie powstał.

Ocena prawna stanu faktycznego.

Stosownie do postanowień art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535/ podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Do dnia 31 grudnia 2003r. usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na mocy § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm./.

Od dnia 1 stycznia 2004r. podatnicy wykonujący usługi taksówkowe są obowiązani do prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas o przeznaczeniu specjalnym.

Nie dotyczy to innych obrotów podatnika, o ile kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy ?starej? o VAT oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł, z zastrzeżeniem ust. 7, który mówi, że zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z działalności, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę w sytuacji opisanej w pytaniu obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej w działalności handlowej powstanie po upływie dwóch miesięcy po przekroczeniu kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł z obu działalności łącznie tj. z usług taksówkowych oraz z handlu.

Prawo do częściowego zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących przysługuje podatnikowi na mocy art. 111 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z brzmieniem powyżej wskazanego przepisu podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia /powstania obowiązku/ ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu /bez podatku od towarów i usług/, nie więcej jednak niż 2.500 zł.

Z uwagi na powyższe Podatnik, o ile spełni warunki uprawniające go do odliczenia, będzie miał prawo do ulgi na zakup kas, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w działalności handlowej bowiem wtedy u niego powstanie obowiązek pro zenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego od całej działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności.

Polecamy: