Czy można odliczyć podatek od towarów i usług oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki: raty leasingowe, zakup paliwa, akcesorii i części do napraw, związane z użytkowanym na podstawie umowy leasingu samochodem ciężarowym ?

Sygnatura: USIIIVAT/443/920/2004/RR
Data: 2004-09-28
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Pabianicach
Publikator: -

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2004r. (data wpływu), uzupełnione w dniu 08.09.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje:

Zasady opodatkowania umów leasingu określają przepisy art.23a - 23l ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991r. Nr 137, poz. 926 ze zm. )

Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, że zawarta w dniu 09.06.2004r. z leasingodawcą umowa zakwalifikowana została do umów leasingu operacyjnego, a samochód ciężarowy marki Mercedes Vito posiadający 2 miejsca i dopuszczalną ładowność 920 kg, wykorzystywany jest dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Z zawartej umowy wynika, że koszty związane z przedmiotem umowy ponosi korzystający.

W zwiazku z powyższym koszty eksploatacji samochodu (zakupu paliwa, akcesorii, części do napraw) oraz opłaty leasingowe stanowią w myśl art. 22 cyt. ustawy koszty uzyskania przychodu.

Uwzględniając powyższe zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przysługuje Panu prawo obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach dokumentujacych koszty eksploatacji przedmiotowego samochodu takie jak: akcesoria i części do napraw. Powyższe dotyczy również zakupionego paliwa służącego do napędu użytkowanego samochodu ciężarowego, jeżeli jest on bezspornie konstrucyjnie przeznaczony do przewozu towarów.

Ustawodawca natomiast wprowadził ograniczenie przy odliczeniu podatku naliczonego w związku z korzystaniem z samochodu na podstawie umowy leasingu.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, iż w przypadku usługobiorców użytkujących samochody, o których mowa w ust. 3 i 5 ustawy, tj. o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona według wzoru:
DŁ = 357 kg + n x 68 kg,

gdzie:DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność,n - oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w calym okresie używania samochodu, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, dotyczaca jednego samochodu, nie może jednak przekroczyć kwoty 5000 zł.

Natomiast art. 86 ust. 5 ustawy dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 3.

Obowiązek uzyskania wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku ich uzys nia został wprowadzony dnia 1 stycznia 1984r. przez przepis art. 55 ustawy z dnia 1 lutego 1983r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Świadectwa homologacji wydawane są przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych potwierdzających, że dany typ pojazdu odpowiada określonym warunkom technicznym.

Świadectwa homologacji przechowywane są w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot dla którego te świadectwa zostały wydane (producenta lub importera). W przypadku samochodów wyprodukowanych przed 1984r. dane na potrzeby art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) należy określić na podstawie wyciągu z zaświadczenia dopuszczalności typu, będącym wcześniejszym odpowiednikiem świadectw homologacyjnych.

Zatem ma Pan możliwość uzyskania informacji i sprawdzenia czy posiadany pojazd ma dopuszczalną ładowność niższą bądź wyższą niż dopuszczalna ładowność obliczona według wzoru zawartego w art. 86 ust. 3 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r., a w związku z tym ustalenia wysokości przysługującego odliczenia kwoty podatku naliczonego w związku z użytkowaniem samochodu na podstawie umowu leasingu.

W przypadku samochodów bezwzględnie z istoty swojej będących ciężarowymi, tzn.: jeżeli z konstrukcji wynika, że są one przeznaczone wyłącznie do przewozu towarów, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku na ogólnych zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004r., a zatem powinien Pan dołożyć wszelkich starań, aby udokumentować fakt przysługującego prawa do ww. odliczenia.

Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla danego typu samochodu wynikało uprawnienie, z którego wywodzi Pan, że ładowność tego samochodu jest wyższa niż określona wzorem zawartym w art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r.

Polecamy:

Słowa kluczowe: