Czy w odniesieniu do oleju bazowego klasyfikowanego wg kodu CN 27101999 znajduje zastosowanie przepis art.24 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz.257).

Sygnatura: 401000-EK-9000-260/04/JB
Data: 2005-01-31
Referencje:
Autor: Urząd Celny w Przemyślu
Publikator: -

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie znak 12/684/04/WJ z dnia 2004.12.29. Urząd Celny w Przemyślu informuje, iż w odniesieniu do oleju bazowego klasyfikowanego wg kodu CN 27101999 nie znajduje zastosowania przepis art.24 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz.257).

Zgodnie z treścią powołanego powyżej przepisu zwalnia się od akcyzy dodatki lub domieszki do paliw silnikowych oraz towary przeznaczone do użycia jako paliwa silnikowe inne niż paliwa silnikowe lub oleje opałowe wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 do ustawy, w przypadku gdy są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako domieszki do paliw silnikowych. Zwolnieniem od akcyzy objęto więc nie jak interpretuje strona towary wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 do ustawy lecz inne niż te, które zostały wymienione w poz. 5 załącznika nr 1 .W pozycji 5 załącznika ujęto między innymi towary klasyfikowane w pozycji CN 2710 do której należą te o kodzie CN 27101999 wskazanym przez Stronę jako właściwy dla oleju bazowego.

W związku z powyższym olej bazowy nie mieści się w grupie towarów objętych zwolnieniem tak więc nie podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego na mocy art. 24 ust.1 cytowanej powyżej ustawy.

Przepisy prawne regulujące zasady opodatkowania paliw silnikowych podatkiem akcyzowym przewidują możliwość obniżenia stawek podatku akcyzowego określonego dla paliw w art.65 ust 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ( z.U. Nr 29, poz.257 z 2004 r. ze zm.) .Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U Nr 87, poz.825 ze zm. ostatnia zm. Dz.U. Nr 279, poz.2763 z 2004r.) , stawkę akcyzy obniżono między innymi dla towarów z pozycji CN 2710. Dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych objętych kodem od CN 2710 19 71 do2710 19 99 (załącznik 2 do rozporządzenia poz.2) tj.dla grupy towarów -oleje smarowe (z wyłączeniem 2710 19 85-oleje białe, parafina ciekła, ex 2710 19 99- smary plastyczne), obniżono stawkę podatku akcyzowego- wynosi ona 1 180,00zł/ 1000 l .

Opłacie paliwowej podlega na mocy art. 37h.1. ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U Nr 110, poz. 1192 z 2001 r. ze zm.), wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanych do napędu pojazdów w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -Prawo o ruchu drogowym. Na podstawie art. 37j ustawy z dnia 27 października 1994 r. obowiązek zapłaty opłaty paliwowej od paliw silnikowych ciąży na: producencie paliw silnikowych lub gazu, importerze tych paliw lub gazu oraz na podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych lub gazu , jak również na innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych lub gazu .

    Paliwami silnikowymi objętymi opłatą paliwową są:
  • - paliwa silnikowe benzynowe (symbol PKWiU 23.20.11-00.1 23.20.11-00.2),
  • - oleje napędowe (symbol PKWiU 23.20.15)
  • - wyroby przeznaczone do użycia jako pa iwa do silników samochodowych (bez względu na symbol PKWiU) .

W świetle powyższego należy przyjąć, iż skoro olej bazowy nie stanowi wyrobu przeznaczonego do użycia jako paliwo do silników samochodowych, jego wprowadzenie na rynek krajowy nie powoduje powstanie obowiązku zapłaty opłaty paliwowej.

Objęcie towaru importowanego procedurą dopuszczenia do obrotu powoduje powstanie długu celnego w przypadku którego wymagane zgodnie z prawem należności określane są na podstawie Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. L 256 z 07.09.1987, Dz. Urz. WE L 327 z 30.10.2004).

Import towarów podlegają także zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. Nr 54, poz.535 z 2004r ) opodatkowaniu podatkiem VAT.Stawka celna konwencyjna (stosowana dla towarów pochodzącego z krajów będących Umawiającymi się Stronami układu GATT lub dla tych z którymi UE zawarła umowy zawierające Klauzulę Największego Uprzywilejowania KNU) przyporządkowana towarom o kodzie CN 27101999, wynosi 3,7% (nie uwzględniono stawek obniżonych) natomiast stawka podatku VAT 22%.

Polecamy: