Określenie stawki opodatkowania w podatku od towarów i usług przy sprzedaży usług w zakresie osadzania i utrzymania terenów zielonych, ogrodów ozdobnych, parków i cmentarzy oraz w zakresie projektowania terenów zieleni.

Sygnatura: PP/443-45/04
Data: 2004-09-16
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy w Chełmie
Publikator: -

Ad.1. Zgodnie z art.41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535 ) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 7 %. Pod pozycją 135 tego załącznika wymienione zostały usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt ( PKWiU ex 01.4 ). Z treści zapytania wynika, iż podatnik świadczy usługi związane z utrzymaniem terenów zielonych zakwalifikowanych do symbolu PKWiU 01.41.12. Zatem wymienione przez podatnika w zapytaniu usługi podlegają opodatkowaniu według stawki VAT 7 %.

Jednakże ustawodawca w przepisach przejściowych i końcowych zawartych w ww. ustawie w art.146 ust.1 pkt 1 postanowił, że w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art.5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W świetle powyższego usługa sklasyfikowana do grupowania PKWiU 01.41.12 jako wymieniona w poz. 64 załącznika nr 6, podlega w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2008 r. stawką podatku VAT w wysokości 3 %.

Ad.2. W odniesieniu do usług w zakresie projektowania terenów zieleni zaklasyfikowanych do symbolu PKWiU 74.20.52 informuję, iż wobec faktu, że ani powołana wyżej ustawa, ani wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze nie prz idują zwolnienia ww. usług od podatku, ani opodatkowania stawkami niższymi od podstawowej - usługi te jako usługi architektonicznego kształtowania krajobrazu stosownie do art. 41 ust.1 cyt. ustawy podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej w wysokości 22 %.

Jednocześnie informuję, że obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania usługi ( towaru ) spoczywa na podatniku.