Czy opisana sytuacja spowoduje utratę warunków do opodatkowania działalności podatkiem liniowym?

Sygnatura: 1437/US37/ZI/70/AM/05
Data: 2005-02-22
Referencje:
Autor: Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek
Publikator: -

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek


postanawia


uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 03.02.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, jako prawidłowe.


UZASADNIENIE


Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż od 1998 roku prowadzi Pani działalność gospodarczą, a Pani mąż jest osobą współpracującą. W 2004 i 2005 roku wybrała Pani formę opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Od 2003 roku ma Pani kilku stałych kontrahentów i jeden z nich chce zatrudnić Pani męża na podstawie umowy o pracę.

W złożonym w dniu 03.02.2005 r. wniosku pyta Pani, czy zatrudnienie przez Pani stałego kontrahenta Pani męża (osobę współpracującą ) wyklucza Panią z możliwości opodatkowania 19% podatkiem liniowym. Pani zdaniem w opisanej wyżej sytuacji powinna Pani zachować prawo do opodatkowania 19% podatkiem liniowym.

Zgodnie z art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. . Art. 30 c ww. ustawy stanowi, iż podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników o których mowa w art. 9 a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30 d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Natomiast art. 9 a ust. 3 ogranicza stosowanie stawki 19%w ten sposób, że jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten trac roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30 c i jest obowiązany do złożenia właściwych deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku i wpłacania zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Jak wynika z powyższego co do zasady, wykonywanie pracy przez Pani męża - jako osoby współpracującej - na rzecz stałego Pani kontrahenta na podstawie stosunku pracy nie wyłącza Pani jako podatnika prowadzącego działalność gospodarczą z grona uprawnionych do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tej działalności według 19% stawki podatku.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Polecamy: